Vyhláška č. 103/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom

Čiastka 30/1981
Platnosť od 10.11.1981 do31.07.1991
Účinnosť od 01.01.1982 do31.07.1991
Zrušený 238/1991 Zb.

OBSAH

103

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva

z 30. septembra 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom a so zbernými surovinami ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Za kovový odpad sa považujú aj zvyšky kovov obsiahnuté v haldách, troskách, kaloch a pod., pokiaľ ich využitie pre potreby národného hospodárstva z hľadiska vynaložených nákladov a daných technických možností je ekonomické; v tom smere možno využiť poradenskú činnosť národných podnikov Kovošrot podľa ustanovenia § 9.“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Dodávaný kovový odpad nesmie byť mechanicky veľmi znečistený látkami (napr. gumou, PVC, dehtami, olejmi, farbami, chemikáliami), ktoré zabraňujú efektívne využiť bežné hutnícke pochody; kovový oceľový a zliatinový odpad nesmie byť mechanicky znečistený primiešanými neželeznými kovmi, okrem výnimok uvedených v príslušnej štátnej norme.“.

3. V § 4 sa za slová „československých štátnych noriem (ČSN)“ vkladá odkaz pod čiarou „1)“, ktorý znie:

1) ČSN 42 0030 a ČSN 42 1331.“.

4. V § 4 sa slová „nákladnému vozidlu“ nahrádzajú slovami „dopravným a mechanizačným prostriedkom“.

5. § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Dodávky špeciálneho kovového odpadu sa uskutočňujú vo vopred ustanovených prípadoch za podmienok dohodnutých medzi dodávateľskými organizáciami a národnými podnikmi Kovošrot.“.

6. V § 7 ods. 1 sa v prvej vete slová „národných podnikov Kovošrot“ nahrádzajú slovami „národného hospodárstva“.

7. V § 7 ods. 3 sa za slová „pripraveného na dodanie“ vkladá čiarka a slová „o jeho včasnom a pravidelnom odvoze“.

8. V § 8 písm. f) - týka sa iba českého znenia vyhlášky.

9. V § 8 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1, za ktorý sa pripája odsek 2, ktorý znie:

(2) Národné podniky Kovošrot vykonávajú dohľad nad správnym hospodárením s kovovým odpadom na všetkých miestach, kde sa kovový odpad vyskytuje. Dohľad zameriavajú najmä na dodržiavanie predpisov o hospodárení s kovovým odpadom a na hospodárne nakladanie s ním a sú oprávnené požadovať od vedúcich pracovníkov organizácií opatrenia na odstránenie zistených závad.“.

10. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na všetkých miestach, kde sa kovový odpad vyskytuje“.

11. V § 9 ods. 2 sa v prvej vete pred slová „poradenskú činnosť“ vkladajú slová „Dohľad a“.

12. V § 10 sa na konci pripája táto veta: „Pre dodávateľov priemyselného kovového odpadu platí ďalej v tomto smere ešte ustanovenie príslušných československých štátnych noriem.1)“.

13. V § 10 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1, za ktorý sa pripája odsek 2, ktorý znie:

(2) Dodávateľ muničného kovového odpadu je povinný súčasne s jeho odoslaním zaslať odberateľovi potvrdenie o bezpečnosti vydané pyrotechnikom.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Minister:

Ing. Saul v. r.