Zákon č. 84/1972 Zb.Zákon o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch

Čiastka 25/1972
Platnosť od 10.11.1972 do31.12.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.

84

ZÁKON

z 1. novembra 1972

o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tento zákon upravuje osobné a majetkové práva ako aj povinnosti československých štátnych občanov, socialistických organizácií (ďalej len „organizácie“) a štátu, ktoré vznikajú z utvorenia a spoločenského uplatnenia objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a z tematických úloh. Práva a povinnosti môžu nadobudnúť aj iné subjekty, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

§ 2

(1) Autorom objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru je ten, kto urobil objav, utvoril vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor vlastnou tvorivou prácou a pri zlepšovacom návrhu aj ten, kto použil riešenie prevzaté z odbornej literatúry alebo z praxe inej organizácie a tvorivým spôsobom ho prispôsobil podmienkam príslušnej organizácie.

(2) Spoluautormi objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru sú osoby, ktoré sa na nich zúčastňovali spoločnou tvorivou prácou.

§ 3

(1) Urobením objavu alebo utvorením vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru vzniká autorovi právo na autorstvo podľa tohto zákona a právo prihlásiť tento predmet na ochranu a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s ním zaobchádzať a zúčastňovať sa pri rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní svojho objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru.

(2) Spoluautori objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov sa zúčastňujú na právach a povinnostiach rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodnú inak alebo pokiaľ inak nerozhodne súd.

§ 4

Objavy, vynálezy a priemyselné vzory sa prihlasujú na Úrade pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“), zlepšovacie návrhy v organizácii, ktorej predmetu činnosti sa prihláška týka, príp. na orgáne nadriadenom týmto organizáciám. Podaním prihlášky vzniká prihlašovateľovi právo prednosti v zmysle tohto zákona.

§ 5

Práva autorov sa potvrdzujú diplomom na objavy, autorským osvedčením alebo patentom na vynález, zlepšovateľským preukazom na zlepšovací návrh a osvedčením alebo patentom na priemyselný vzor.

§ 6

(1) Vynálezy, na ktoré sa udelilo autorské osvedčenie, zlepšovacie návrhy a ďalej priemyselné vzory, na ktoré sa udelilo osvedčenie, sú národným majetkom.

(3) Zákon ustanovuje, ktoré organizácie sú správcami národného majetku uvedeného v odseku 1 a aké majú práva a povinnosti zo správy. Organizácia, ktorá podľa ustanovenia tohto zákona sa má stať správcom uvedeného národného majetku, je oprávnená a povinná už od podania prihlášky robiť opatrenia potrebné na zabezpečenie využitia a ochrany vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru. Úrad môže na tieto opatrenia splnomocniť aj inú organizáciu.

§ 7

Právo na autorstvo je neprevoditeľné.

§ 8

(1) Cudzinci majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako československí štátni občania.

(2) Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, zostávajú nedotknuté.

PRVÁ HLAVA

Objavy

§ 9

(1) Objavom je určenie dosiaľ neznámych, objektívne existujúcich javov, vlastností alebo zákonitostí materiálneho sveta dokázané vedeckou metódou.

(2) Objavom nie je:

a) určenie vlastností nových látok a vzťahov medzi týmito vlastnosťami, ktoré na základe známych prírodných zákonitostí a stavu techniky možno bežne odvodiť z vlastností už známych obdobných látok;

b) upresnenie hodnôt skúmaných veličín;

c) konkretizácia známych zákonitostí;

d) geologický, geografický, archeologický a paleontologický nález.

§ 10

Dokázaním vedeckou metódou sa rozumie experimentálne preukázanie alebo, ak to nepripustí povaha predmetu prihlášky objavu, aspoň teoretický dôkaz.

§ 11

Predmet prihlášky objavu je dosiaľ neznámy, ak nebol uverejnený v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí pred časom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti.

§ 12

(1) Na objavy udeľuje Úrad diplomy.

(2) Diplomy sa neudeľujú na objavy z oblasti spoločenských vied.

§ 13

(1) O udelenie diplomu sa žiada prihláškou objavu podanou na Úrade.

(2) Prihlášku objavu podáva autor objavu alebo jeho dedič.

§ 14

Diplom sa neudelí na predmet prihlášky objavu, ktorý je obsahovo zhodný s predmetom inej prihlášky objavu podanej v Československej socialistickej republike so skorším právom prednosti.

§ 15

(1) Ak objav urobil autor alebo niektorý zo spoluautorov pri plnení úloh z pracovného pomeru, členského alebo iného obdobného vzťahu k organizácii alebo v priamej súvislosti s ich plnením (ďalej len „v pracovnom pomere“) alebo za hmotnej podpory organizácie, je autor povinný bezodkladne o objave túto organizáciu upovedomiť. Organizácia je povinná pôsobiť v tom smere, aby bola podaná prihláška objavu aj prihlášky vynálezov, ktoré vyplývajú z tohto objavu.

(2) O podaní prihlášky takého objavu je autor alebo spoluautor povinný upovedomiť organizáciu uvedenú v odseku 1. Táto organizácia predloží Úradu svoje vyjadrenie k predmetu prihlášky.

§ 16

(1) Právo prednosti prislúcha prihlasovateľovi od času, keď uverejnil podstatu objavu; ak došlo k vyjadreniu objavu prvýkrát v prihláške objavu, patrí mu právo prednosti od času, keď prihláška objavu došla Úradu.

(2) Ak prihlasovateľ v priebehu prerokúvania zmení podstatu predmetu prihlášky objavu, prislúcha mu právo prednosti až od času, keď podanie obsahujúce túto zmenu dôjde Úradu.

§ 17

(1) Úrad podrobí prihlášku objavu prieskumu, či jej predmet spĺňa podmienky ustanovené pre udelenie diplomu.

(2) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby prihlášku v určenej lehote doplnil alebo upravil.

(3) Ak je predmet prihlášky objavu doložený podľa ustanovenia § 10, zašle Úrad prihlášku na posúdenie Československej akadémii vied alebo Slovenskej akadémii vied alebo Československej akadémii poľnohospodárskej. Ak Československá akadémia vied alebo Slovenská akadémia vied alebo Československá akadémia poľnohospodárska nemá pracovisko, ktorého odboru činnosti sa predmet prihlášky objavu týka, posúdi ho organizácia, ktorá má príslušné vedecké pracovisko. Táto organizácia má potom pri prerokúvaní prihlášky objavu rovnaké práva a povinnosti, aké z tohto zákona vyplývajú pre Československú akadémiu vied alebo Slovenskú akadémiu vied alebo Československú akadémiu poľnohospodársku.

(4) Československá akadémia vied alebo Slovenská akadémia vied alebo Československá akadémia poľnohospodárska oznámi Úradu svoje stanovisko k predmetu prihlášky objavu. Ak je toto stanovisko kladné, určí Úrad po prerokovaní s autorom znenie definície objavu a jeho názov a zverejní ho v spolupráci s Československou akadémiou vied alebo Slovenskou akadémiou vied alebo Československou akadémiou poľnohospodárskou v odbornej tlači a oznámi to vo Vestníku Úradu. V opačnom prípade prihlášku objavu zamietne.

§ 18

Každý má právo do jedného roka odo dňa, keď bolo vo Vestníku Úradu oznámené, že objav bol zverejnený v odbornej tlači, podať Úradu námietky proti udeleniu diplomu na objav.

§ 19

Úrad udelí diplom na objav alebo prihlášku objavu zamietne po uplynutí lehoty uvedenej v § 18.

§ 20

Diplom sa udeľuje na meno autora objavu.

§ 21

(1) Udelením diplomu sa predmet prihlášky uznáva za objav, potvrdzuje sa autorstvo na objav a právo prednosti na objav; autorovi objavu vzniká právo na odmenu a na výhody ustanovené zákonom.

(2) Odmenu za objav určuje Úrad po prerokovaní s Československou akadémiou vied alebo Slovenskou akadémiou vied alebo Československou akadémiou poľnohospodárskou; odmenu vypláca Úrad.

§ 22

Ak úrad dodatočne zistí, že sa celkom alebo čiastočne nesplnili podmienky ustanovené pre udelenie diplomu, udelený diplom celkom alebo čiastočne zruší. Zrušenie diplomu má spätnú účinnosť odo dňa, keď diplom nadobudol platnosť.

§ 23

Organizácie, ktorých predmetu činnosti sa objav týka, sú povinné zabezpečovať v spolupráci s autorom, aby sa objav plne, účelne a hospodárne využíval.

DRUHÁ HLAVA

Vynálezy

Základné ustanovenia o vynálezoch

§ 24

(1) Vynálezom je vyriešenie technického problému, ktoré je nové a znamená v porovnaní so svetovým stavom techniky pokrok prejavujúci sa novým alebo vyšším účinkom.

(2) Vynálezom nie je vyriešenie technického problému podľa odseku 1, ak predmet prihlášky vynálezu nemožno priemyselne vyrábať alebo podľa neho postupovať pri výrobe alebo prevádzke.

(3) Vynálezom tak isto nie je vyriešenie technického problému, ktoré je v rozpore so spoločenskými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a socialistickou morálkou.

§ 25

Predmet prihlášky vynálezu je nový, ak nebol pred časom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, známy v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä:

a) ak nebol opísaný alebo zobrazený v uverejnených tlačovinách;

b) ak sa verejne nevyužíval, ak nebol vystavený, prednesený alebo predvedený, a to tak zjavne a zreteľne, že by ho odborníci mohli na tomto podklade využívať.

§ 26

(1) Účinkom vynálezu je súhrn technických a ekonomických, prípadne aj iných výsledkov, ktorými sa pri jeho upotrebení dosahuje spoločenský prospech.

(2) Novým je účinok, ktorý je kvalitatívne odlišný v porovnaní s účinkom dosiahnutým prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyriešení technického problému.

(3) Vyšším je účinok, ktorý kvantitatívne presahuje mieru účinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyriešení toho istého technického problému.

§ 27

(1) Úrad udieľa na vynálezy autorské osvedčenia alebo patenty.

(2) V prihláške vynálezu môže prihlasovateľ žiadať na Úrade o udelenie autorského osvedčenia alebo patentu.

(3) V prihláške vynálezu sa musí uviesť, kto je autorom vynálezu.

§ 28

Výhradne autorské osvedčenie sa udieľa na vynálezy:

a) ktoré autor alebo niektorý zo spoluautorov utvoril v pracovnom pomere v organizácii alebo za jej hmotnej podpory;

b) látok vzniknutých premenou atómových jadier a technických riešení spojených výlučne so získavaním alebo využívaním jadrovej energie;

c) liečiv, chemicky vyrobených látok, požívatín a priemyselných produkčných mikroorganizmov.

§ 29

Úrad podrobí prihlášku vynálezu prieskumu, či jej predmet spĺňa podmienky ustanovené pre udelenie autorského osvedčenia alebo patentu.

§ 30

Autorské osvedčenie ani patent sa neudelia, ak predmet prihlášky vynálezu je zhodný s predmetom inej prihlášky vynálezu podanej v Československej socialistickej republike so skorším právom prednosti.

§ 31

(1) Právo prednosti prislúcha prihlasovateľovi od času, keď prihláška vynálezu došla Úradu.

(2) Právo prednosti podľa medzinárodnej zmluvy musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške vynálezu a do troch mesiacov toto svoje právo tiež preukázať.

(3) Ak prihlasovateľ v priebehu prejednávania zmení podstatu predmetu prihlášky vynálezu, prislúcha mu právo prednosti až od času, keď podanie obsahujúce túto zmenu dôjde Úradu.

§ 32

Úrad môže priznať pre predmety vystavované na výstavách usporadúvaných na území Československej socialistickej republiky od času, keď sa tieto predmety vniesli do výstavy, právo prednosti (výstavná priorita) pod podmienkou, že vystavovaný predmet sa prihlási ako vynález na Úrade do troch mesiacov po ukončení výstavy.

§ 33

Na vyzvanie Úradu je prihlasovateľ povinný oznámiť, v ktorých krajinách podal prihlášku rovnakého vynálezu, aké námietky boli v týchto krajinách vznesené a k akému výsledku prejednanie prihlášky viedlo.

§ 34

Úrad môže prihlasovateľa vyzvať, aby predvedením predmetu prihlášky vynálezu alebo inou vhodnou technickou metódou preukázal jeho uskutočniteľnosť a dosahovaný účinok; ak to prihlasovateľ bez vážneho dôvodu nepreukáže, predpokladá sa, že prihlasovaný predmet nie je uskutočniteľný alebo že sa ním nedosahuje nový alebo väčší účinok.

§ 35

(1) V priebehu prerokúvania prihlášky vynálezu Úrad zverejní po predchádzajúcom upovedomení prihlasovateľa opis a výkresy predmetu prihlášky a toto zverejnenie oznámi vo Vestníku.

(2) Pri zverejnených prihláškach môže ktokoľvek podať námietky proti udeleniu autorského osvedčenia alebo patentu v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa zverejnenie oznámilo vo Vestníku.

§ 36

Ak Úrad požiada niektorú organizáciu, do predmetu činnosti ktorej náleží predmet prihlášky vynálezu, o jeho posúdenie, je táto organizácia povinná bezplatne sa vyjadriť o dosahovanom účinku a hospodárskej využiteľnosti uvedeného predmetu, a to v lehote ustanovenej vykonávacím predpisom. Organizácia zároveň podľa svojich možností a znalostí oznámi svoje stanovisko k novosti a uskutočniteľnosti predmetu prihlášky vynálezu.

§ 37

(1) Ak predmet prihlášky vynálezu spĺňa určené podmienky, Úrad udelí autorské osvedčenie alebo patent a udelenie oznámi vo Vestníku.

(2) Ak určené podmienky nie sú splnené, Úrad prihlášku vynálezu zamietne.

§ 38

(1) Na vynález, ktorý je závislý od iného, skôr prihláseného vynálezu (základný vynález), na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie alebo patent, sa udelí závislé autorské osvedčenie alebo závislý patent, ak jeho využitie predpokladá nevyhnutne využitie základného vynálezu.

(2) Ak sa zruší autorské osvedčenie alebo patent, ktorý sa udelil na základný vynález, alebo ak patent zanikne, stávajú sa od neho závislé autorské osvedčenia alebo závislé patenty samostatnými.

(3) Ak závislosť autorského osvedčenia alebo patentu nebola vyznačená, môže o to požiadať autor alebo správca základného vynálezu alebo majiteľ patentu na základný vynález.

§ 39

(1) Úrad zruší úplne alebo čiastočne autorské osvedčenie alebo patent, ak zistí, že neboli splnené podmienky ustanovené pre jeho udelenie.

(2) Zrušenie má spätnú účinnosť odo dňa, keď autorské osvedčenie alebo patent nadobudli platnosť.

§ 40

Vynález využíva ten, kto jeho predmet pri svojej hospodárskej činnosti vyrába alebo upotrebuje alebo podľa neho postupuje pri výrobe či prevádzkovej činnosti alebo s predmetom vynálezu obchoduje.

§ 41

(1) Autorské osvedčenie alebo patent nepôsobia proti tomu, kto pred podaním prihlášky využíval vynález nezávisle od autora alebo majiteľa patentu alebo vykonal pre to preukazateľné opatrenia.

(2) Ak autorovi alebo majiteľovi patentu prislúcha právo prednosti podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy, je pre vznik práva predchádzajúceho užívateľa rozhodujúci čas vzniku tohto práva prednosti.

(3) Predchádzajúci užívateľ môže požadovať po udelení autorského osvedčenia na autorovi vynálezu alebo po udelení patentu na jeho majiteľovi, aby jeho právo uznal.

§ 42

Práva z autorského osvedčenia alebo patentu nie sú porušené, ak sa využije chránený vynález:

a) na lodiach ostatných krajín, ktoré sú členmi medzinárodných dohovorov, ktorými je Československá socialistická republika viazaná (ďalej len „úniové krajiny“), v lodnom telese, v strojoch, v lodnom výstroji, prístrojoch a v inom príslušenstve, keď sa tieto lode dostanú na čas alebo náhodne do Československej socialistickej republiky, ak sa tu tieto predmety využijú len pre lodné potreby;

b) pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel iných úniových krajín alebo pri súčastiach týchto lietadiel alebo vozidiel, ak sa prechodne alebo náhodne dostanú do Československej socialistickej republiky.

§ 43

(1) Na žiadosť toho, kto osvedčí právny záujem, Úrad určí, či vyriešenie technického problému v žiadosti opísané spadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentu.

(2) Súdy aj ostatné štátne orgány a organizácie sú viazané určením vydaným Úradom. Súdy nemôžu toto určenie riešiť ani ako predbežnú otázku.

§ 44

(1) Úrad prepíše prihlášku vynálezu alebo autorské osvedčenie alebo patent na osobu, o ktorej sa preukáže, že je autorom (spoluautorom) vynálezu.

(2) Ak sa začal spor o autorstvo vynálezu alebo ak sa autorstva k vynálezu domáha iná osoba než autor uvedený v prihláške, pokračuje Úrad v konaní o prihláške, ale rozhodnutie o nej vydá až po predložení právoplatného rozhodnutia súdu.

§ 45

(1) Vynálezy utvorené v Československej socialistickej republike a vynálezy utvorené československými štátnymi občanmi zdržiavajúcimi sa v zahraničí sa môžu prihlásiť do zahraničia až po ich prihlásení v Československej socialistickej republike a len so súhlasom Úradu, pokiaľ Úrad nepovolí výnimku alebo pokiaľ nebude inak ustanovené medzinárodnou zmluvou.

(2) Súhlas Úradu je tak isto potrebný na odvolanie prihlášky vynálezu podanej v zahraničí a na upustenie od udržiavania patentu udeleného v zahraničí.

Autorské osvedčenie

§ 46

(1) Autorským osvedčením sa uznáva predmet prihlášky vynálezu za vynález, potvrdzuje sa autorstvo a právo prednosti k vynálezu a potvrdzujú sa vo vzájomnom súlade práva štátu a autora vynálezu.

(2) Autorovi vynálezu prislúcha právo na odmenu za využitie, právo na účasť pri rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní vynálezu a na ďalšie výhody ustanovené zákonom.

(3) Práva z autorského osvedčenia platia odo dňa podania prihlášky vynálezu a nie sú časovo obmedzené; v prípade ustanovenia § 31 ods. 3 platia odo dňa, keď podanie obsahujúce zmenu podstaty predmetu prihlášky vynálezu došlo Úradu.

§ 47

(1) Prihlášku vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia je oprávnený podať autor alebo jeho dedič; konanie o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia a udelené autorské osvedčenie oslobodí minister financií Československej socialistickej republiky od správnych poplatkov v zmysle zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch.

(2) Autor, ktorý utvoril vynález v pracovnom pomere v organizácii alebo za jej hmotnej podpory, je povinný bezodkladne organizáciu o tom upovedomiť. Organizácie sú povinné sústavne sledovať vynálezy takto utvorené.

(3) Organizácia uvedená v odseku 2 je povinná podať prihlášku vynálezu v mene autora, ak autor neprihlásil vynález v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď organizáciu o utvorení vynálezu upovedomil alebo keď to organizácia sama zistila.

(4) Autorské osvedčenie na vynález sa udieľa na meno autora.

§ 48

Pri prihláške vynálezu utvoreného za podmienok § 28 písm. a) príslušná organizácia predkladá Úradu správu o výsledkoch predbežného prieskumu novosti, zhodnotenia uskutočniteľnosti, účinku a hospodárskej využiteľnosti predmetu prihlášky vynálezu.

§ 49

(1) Organizácia, v ktorej je autor v pracovnom pomere, je povinná na žiadosť autora bezodplatne spolupôsobiť pri vypracovaní a podaní prihlášky jeho vynálezu, v ktorej sa žiada o udelenie autorského osvedčenia, a zabezpečiť jeho zastupovanie v konaní o prihláške vynálezu, ktorý náleží do predmetu jej činnosti.

(2) Pomoc v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku poskytne organizácia aj autorovi, ktorý nie je v organizácii v pracovnom pomere, s výnimkou prípadov, keď je zrejmé, že nejde o vynález prospešný národnému hospodárstvu.

§ 50

(1) Vynálezy utvorené autorom alebo niektorým zo spoluautorov v pracovnom pomere v štátnej organizácii alebo za jej hmotnej podpory spravuje táto organizácia. Vynálezy utvorené autorom alebo niektorým zo spoluautorov v pracovnom pomere v družstevnej, spoločenskej alebo inej socialistickej organizácii alebo za jej hmotnej podpory spravuje Úrad, ktorý môže tieto organizácie poveriť výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy; Úrad môže tiež po prerokovaní so štátnou organizáciou a príslušným ústredným orgánom previesť správu takých vynálezov na túto organizáciu.

(2) Ostatné vynálezy, na ktoré bolo udelené autorské osvedčenie, spravuje štátna organizácia, do predmetu činnosti ktorej náleží predmet vynálezu a ktorú určil za správcu Úrad na návrh príslušného ústredného orgánu.

§ 51

Štátna organizácia, ktorá spravuje vynález, je povinná sa starať o jeho plánovité všestranné využívanie a nakladať s ním v súlade so záujmami štátu a národného hospodárstva; najmä je povinná vynález rozširovať, v spolupráci s autorom dbať o jeho ochranu a starať sa o ochranu oprávnených záujmov autora.

Patent

§ 52

Prihlášku vynálezu, v ktorej sa žiada o udelenie patentu, je oprávnený podať autor vynálezu, jeho dedič alebo ten, na koho sa toto právo previedlo.

§ 53

(1) Patent sa udieľa prihlasovateľovi vynálezu alebo jeho právnemu nástupcovi (majiteľovi patentu); v listine o udelení patentu sa uvedie meno autora.

(2) Patentom sa uznáva predmet prihlášky za vynález, potvrdzuje sa autorstvo a právo prednosti k vynálezu.

(3) Na využitie vynálezu chráneného patentom je potrebný súhlas majiteľa patentu.

(5) Práva patentu platia pätnásť rokov odo dňa podania prihlášky vynálezu, v prípade ustanovenia § 31 ods. 3 odo dňa, keď podanie obsahujúce zmenu podstaty predmetu prihlášky vynálezu došlo Úradu.

§ 54

(1) Majiteľ patentu je oprávnený:

a) dať súhlas na využívanie vynálezu (licenciu) organizácii alebo previesť patent na ňu;

b) dať súhlas na využívanie vynálezu (licenciu) zahraničnému subjektu alebo naň previesť patent.*)

(2) Licencia k patentu i prevod patentu vyžadujú písomnú formu a nadobúdajú účinnosť zápisom do registra patentov na vynálezy.

§ 55

(1) Úrad môže na žiadosť organizácie povoliť nútenú licenciu, ak majiteľ patentu nevyužíval vynález vôbec alebo ho využíval nedostatočne a medzi organizáciou a majiteľom patentu sa nedosiahla dohoda o poskytnutí licencie. Túto nútenú licenciu nemožno povoliť, ak dosiaľ neuplynuli štyri roky od podania prihlášky vynálezu alebo tri roky od udelenia patentu, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr. Nútená licencia sa tak isto nepovolí, ak majiteľ patentu ospravedlní svoju nečinnosť riadnymi dôvodmi.

(2) Úrad môže na žiadosť organizácie povoliť nútenú licenciu aj pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1, ak vynález má pre štát mimoriadny význam, najmä obranný, a medzi organizáciou a majiteľom patentu sa nedosiahla dohoda o poskytnutí licencie.

(3) Ak medzi organizáciou a majiteľom patentu nedôjde k dohode o výške odplaty za nútenú licenciu, rozhodne o nej na žiadosť majiteľa patentu súd.

§ 56

(1) Prihlasovateľ má právo v priebehu konania o prihláške vynálezu zmeniť žiadosť o udelenie patentu na žiadosť o udelenie autorského osvedčenia.

(2) Úrad zmení na žiadosť majiteľa patentu, podanú v prvých siedmich rokoch platnosti patentu, udelený patent na autorské osvedčenie.

(3) Ustanovenie odseku 2 nemožno použiť, ak majiteľ patentu už poskytol licenciu na využívanie vynálezu, pokiaľ Úrad nepovolí výnimku. Úrad môže povoliť výnimku, len ak nie sú dotknuté práva z poskytnutej licencie.

§ 57

Patent zanikne:

a) uplynutím doby platnosti;

b) ak sa ho jeho majiteľ vzdá; v tomto prípade patent zanikne dňom, keď písomné vyhlásenie majiteľa patentu dôjde Úradu;

c) ak sa včas nezaplatí správny poplatok.

TRETIA HLAVA

Zlepšovacie návrhy

§ 58

(1) Zlepšovacím návrhom je konkrétne vyriešenie výrobnotechnického, technicko-organizačného alebo organizačno-hospodárskeho problému organizácie, ktoré je v tejto organizácii nové a ktorého využitie prináša spoločenský prospech.

(2) Zlepšovacím návrhom nie je však vyriešenie problému, ak jeho vypracovaním autor neprekročil pracovnú úlohu vyplývajúcu preňho najmä z jeho opisu práce, z daného pracovného príkazu alebo z podmienok a ukazovateľov určených pri zadaní úlohy; to však neplatí pre prípady, keď autor vyriešil tematickú úlohu.

§ 59

(1) Návrh je v organizácii nový, ak pred podaním prihlášky:

a) neuskutočnili sa preukázateľné prípravy, ktoré priamo smerujú k využívaniu riešenia zhodného s predmetom prihlášky zlepšovacieho návrhu;

b) nebolo zhodné riešenie obsiahnuté v záväzných predpisoch alebo príkazoch (ako napr. v technických normách, inštrukciách a pod.).

(2) Nie je na závadu novosti návrhu, ak sa riešenie v organizácii využilo z podnetu autora v priebehu troch mesiacov pred podaním prihlášky.

§ 60

Konkrétnym vyriešením výrobnotechnického, technicko-organizačného alebo organizačno-hospodárskeho problému nie je najmä:

a) iba určenie úlohy;

b) iba odporúčanie nákupu zariadení alebo materiálu, ak súčasne nie je navrhnutý výhodnejší spôsob ich využívania alebo opatrovania;

c) návrh na zmenu právneho predpisu;

d) upozornenie na porušovanie platného predpisu alebo na nedostatky a chyby spôsobené zrejmou nedbalosťou tretej osoby.

§ 61

Pri posudzovaní spoločenského prospechu sa predovšetkým prihliada na to, ako využívanie zlepšovacieho návrhu ovplyvňuje vyšší ekonomický, technický alebo iný kladný účinok, najmä zvyšovanie produktivity práce, znižovanie vlastných nákladov, kvalitu, životnosť výrobkov alebo výrobných zariadení, bezpečnosť práce, sociálnu a kultúrnu starostlivosť o pracujúcich.

§ 62

Prihlášku zlepšovacieho návrhu môže podať každý občan, ktorý predmet prihlášky utvoril alebo spoluutvoril, alebo jeho dedič.

§ 63

(1) Prihláška zlepšovacieho návrhu sa podáva v organizácii, ktorej predmetu činnosti, najmä výroby alebo prevádzkovej činnosti sa prihláška týka. Ak sa prihláška zlepšovacieho návrhu predmetu činnosti organizácie, v ktorej bola prihláška zlepšovacieho návrhu podaná, netýka, je táto organizácia povinná ju v určenej lehote postúpiť organizácii, ktorej predmetu činnosti sa prihláška týka.

(2) Ak sa predmet prihlášky týka predmetu činnosti viacerých organizácií, môže sa prihláška podať orgánu priamo nadriadenému týmto organizáciám.

(3) Kto je v pracovnom pomere, je povinný podať prihlášku zlepšovacieho návrhu najprv v organizácii, v ktorej je v tomto pomere, ak sa návrh týka jej predmetu činnosti, najmä výroby alebo prevádzkovej činnosti.

(4) Za prihlášky zlepšovacích návrhov sa až do kladného rozhodnutia Úradu považujú aj prihlášky vynálezov, na ktoré sa žiada o udelenie autorského osvedčenia, ktoré organizácia dostala. To platí aj pre prihlášky priemyselných vzorov, pri ktorých sa žiada o osvedčenie, pokiaľ to z povahy predmetu prihlášky priemyselného vzoru vyplýva.

§ 64

(1) Prihlasovateľ, ktorý podá prihlášku zlepšovacieho návrhu v organizácii uvedenej v § 63 ods. 1, nadobúda od času, keď prihláška došla, právo prednosti oproti každému prihlasovateľovi, ktorý podá prihlášku zhodného zlepšovacieho návrhu v tej istej organizácii neskôr. Prihlášku neskôr podanú organizácia z tohto dôvodu zamietne.

(2) Prihlasovateľ, ktorý podá prihlášku zlepšovacieho návrhu nadriadenému orgánu podľa ustanovenia § 63 ods. 2, nadobúda práva prednosti od času, keď prihláška došla, súčasne aj vo všetkých podriadených organizáciách.

(3) Autor prihláseného vynálezu alebo priemyselného vzoru (§ 63 ods. 4) nadobúda pre zlepšovací návrh právo prednosti od času, keď prihlášku vynálezu alebo priemyselného vzoru organizácia dostala; pri vynáleze utvorenom za podmienok § 28 písm. a) a pri priemyselnom vzore utvorenom za podmienok § 82 písm. a) od času, keď sa s ním organizácia oboznámila.

§ 65

(1) Prihlášku zlepšovacieho návrhu organizácia zapíše do denníka zlepšovacích návrhov s uvedením dňa, keď prihláška došla organizácii. Ak sa predmet prihlášky zlepšovacieho návrhu týka predmetu činnosti, najmä výroby alebo prevádzkovej činnosti organizácie, je táto organizácia povinná o nej rozhodnúť. Súčasne je organizácia povinná posúdiť, či by nemohlo ísť o vynález alebo priemyselný vzor; v kladnom prípade upozorní na to prihlasovateľa. O prihláškach zlepšovacích návrhov podaných na nadriadenom orgáne podľa § 63 ods. 2 rozhodujú podriadené organizácie, ktorým sa tieto prihlášky postúpili.

(2) Do denníka zlepšovacích návrhov zapíše organizácia aj všetky prihlášky vynálezov uvedených v ustanovení § 63 ods. 4.

(3) Prihlasovateľ nemôže prihlášku zlepšovacieho návrhu odvolať ani v tom prípade, keď bola odvolaná prihláška vynálezu alebo priemyselného vzoru.

§ 66

Organizácia je povinná pred rozhodnutím prihlasovateľovi umožniť, aby sa mohol vyjadriť k výsledku jej prieskumu. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak organizácia hodlá rozhodnúť o prihláške zlepšovacieho návrhu kladne.

§ 67

(1) Organizácia rozhodne o prihláške zlepšovacieho návrhu najneskôr do dvoch mesiacov od času, keď prihláška došla, a oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi. V kladnom rozhodnutí organizácia oznámi prihlasovateľovi, že predmet prihlášky spĺňa podmienky ustanovené pre zlepšovací návrh, a čas začiatku využitia zlepšovacieho návrhu.

(2) Ak prejednanie prihlášky zlepšovacieho návrhu vyžaduje rozsiahlejšie vyšetrovanie a ak nemožno preto do dvoch mesiacov rozhodnúť, organizácia určí ďalšiu primeranú lehotu na rozhodnutie a prihlasovateľa oboznámi s odôvodnením. Obdobne sa postupuje pri prihláške zlepšovacieho návrhu, ktorá bola súčasne podaná ako riešenie tematickej úlohy.

§ 68

Využitím zlepšovacieho návrhu je skutočné vykonanie navrhovaného opatrenia v organizácii.

§ 69

(1) Štátna organizácia, ktorá prvá rozhodla kladne o prihláške zlepšovacieho návrhu, je jeho správcom.

(2) Zlepšovací návrh, o ktorom ako prvá kladne rozhodla družstevná, spoločenská alebo iná socialistická organizácia, spravuje Úrad, ktorý môže tieto organizácie poveriť výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy; Úrad tiež môže po prerokovaní so štátnou organizáciou a príslušným ústredným orgánom správu takých zlepšovacích návrhov previesť na túto organizáciu.

§ 70

Štátna organizácia, ktorá spravuje zlepšovací návrh, je povinná sa starať o jeho plánovité všestranné využívanie a nakladať s ním v súlade so záujmami štátu a národného hospodárstva; najmä je povinná zlepšovací návrh rozširovať a starať sa o ochranu oprávnených záujmov autora.

§ 71

(1) S kladným rozhodnutím o zlepšovacom návrhu vydá organizácia jeho autorovi súčasne zlepšovateľský preukaz.

(2) Zlepšovateľským preukazom organizácia uznáva predmet prihlášky za zlepšovací návrh, potvrdzuje, že ho využije, potvrdzuje autorstvo a právo prednosti k zlepšovaciemu návrhu v rámci organizácie; zlepšovateľským preukazom sa ďalej potvrdzujú vo vzájomnom súlade práva štátu a autora zlepšovacieho návrhu.

(3) Autorovi zlepšovacieho návrhu prislúcha právo na odmenu za využitie a právo na účasť pri rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní zlepšovacieho návrhu a na ďalšie výhody ustanovené zákonom.

(4) Ak organizácia zruší svoje kladné rozhodnutie o zlepšovacom návrhu preto, že dodatočne zistí, že neboli splnené podmienky pre jeho využívanie, stráca zlepšovateľský preukaz platnosť.

§ 72

(1) Ak organizácia prihlášku zlepšovacieho návrhu zamietla alebo ak zrušila rozhodnutie o využívaní zlepšovacieho návrhu, môže prihlasovateľ v lehote jedného mesiaca od zamietnutia prihlášky alebo od zrušenia rozhodnutia o využívaní požiadať o preskúmanie rozhodnutia orgán priamo nadriadený organizácii. Žiadosť o preskúmanie sa podáva prostredníctvom organizácie, ktorá prihlášku zlepšovacieho návrhu zamietla alebo zrušila svoje rozhodnutie o využívaní. Táto organizácia môže sama vyhovieť žiadosti a zmeniť rozhodnutie. V opačnom prípade je povinná žiadosť predložiť do jedného mesiaca nadriadenému orgánu spolu so svojím odôvodneným stanoviskom.

(2) Pri prerokúvaní žiadosti sa použije primerane ustanovenie § 66.

(3) Rozhodnutie priamo nadriadeného orgánu o tejto žiadosti je konečné.

§ 73

Práva zo zlepšovacieho návrhu nevzniknú, ak tomu bránia práva z autorského osvedčenia alebo z patentu na vynález alebo práva z osvedčenia na priemyselný vzor alebo z patentu na priemyselný vzor.

§ 74

Organizácia, ktorá využíva zlepšovací návrh, je povinná zabezpečiť jeho využívanie vo všetkých svojich nižších organizačných zložkách, v ktorých možno návrh využívať.

§ 75

(1) Ak organizácia využíva zlepšovací návrh, ktorý možno využívať vo viacerých organizáciách, je povinná ho odovzdať svojmu nadriadenému orgánu alebo priamo ďalším organizáciám, o ktorých jej je známe, že by ho mohli využívať. O tomto odovzdaní je organizácia povinná informovať autora zlepšovacieho návrhu. Rovnaké povinnosti má organizácia aj pri návrhoch, ktoré nevyužila, pri ktorých však predpokladá možnosť využitia v inej organizácii.

(2) Nadriadený orgán, ktorého odboru sa návrh týka, zabezpečí rozšírenie vo svojej pôsobnosti v súlade s potrebami národohospodárskych plánov.

(3) Zlepšovací návrh došlý organizácii rozširovaním zlepšovacích návrhov sa prerokuje ako prihláška zlepšovacieho návrhu podaná priamo v organizácii.

§ 76

(1) Odmenu za využitie zlepšovacieho návrhu vypláca organizácia, ktorá zlepšovací návrh využila. Ak zlepšovací návrh využíva viac organizácií, môže za ne odmenu vyplatiť ich spoločný nadriadený orgán. Nadriadený orgán má právo požadovať od využívajúcich organizácií, aby mu nahradili pomernú časť vyplácanej odmeny. Podiely určí nadriadený orgán podľa toho, v akom rozsahu organizácie zlepšovací návrh využili.

(2) Všetky využívajúce organizácie sú povinné oznámiť správcovi rozsah využitia zlepšovacieho návrhu a výšku vyplácanej odmeny. To platí primerane aj pre oznamovaciu povinnosť organizácií voči nadriadenému orgánu, ktorý za ne vyplatil odmenu za využitie zlepšovacieho návrhu.

ŠTVRTÁ HLAVA

Priemyselné vzory

Základné ustanovenia o priemyselných vzoroch

§ 77

(1) Priemyselným vzorom je plošné alebo priestorové vyriešenie vonkajšej úpravy výrobku, ktoré je nové a použiteľné v priemyselnej výrobe.

(2) Vonkajšia úprava výrobku spočíva najmä vo zvláštnom vonkajšom vzhľade, tvare, obrysoch, kresbe, farbe alebo vo zvláštnom usporiadaní farieb alebo v kombinácii týchto znakov.

(3) Priemyselný vzor je použiteľný v priemyselnej výrobe, ak sa podľa neho môžu opakovane vyrábať výrobky priemyselným spôsobom.

(4) Priemyselným vzorom nie je vyriešenie vonkajšej úpravy výrobkov, ktoré je v rozpore so spoločenskými záujmami, najmä so zásadami ľudskosti a socialistickou morálkou.

§ 78

Ak je predmet prihlášky priemyselného vzoru utvorený použitím diela chráneného podľa autorského zákona, vzťahujú sa na použitie takého priemyselného vzoru len predpisy o priemyselných vzoroch.

§ 79

(1) Predmet prihlášky priemyselného vzoru je nový, ak nebol pred časom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, známy v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä:

a) ak nebol zobrazený alebo opísaný v uverejnených tlačovinách;

b) ak nebol verejne využívaný, ak nebol vystavený, prednesený alebo predvedený.

(2) Prekážkou novosti nie je zverejnenie zhodnej alebo obdobnej vonkajšej úpravy, ktoré sa týka výrobkov iného druhu alebo ktoré je staršie ako päťdesiat rokov.

(3) Predmet prihlášky priemyselného vzoru je obdobný s iným priemyselným vzorom, ak je nepodstatnou zmenou vonkajšej úpravy, ktorá je zistiteľná pri osobitnej pozornosti.

§ 80

(1) Úrad udieľa na priemyselné vzory osvedčenia alebo patenty.

(2) V prihláške priemyselného vzoru môže prihlasovateľ žiadať na Úrade o udelenie osvedčenia alebo patentu.

(3) V prihláške priemyselného vzoru sa musí uviesť, kto je autorom priemyselného vzoru.

§ 81

Prihláška priemyselného vzoru môže obsahovať aj viac vonkajších úprav toho istého výrobku, ktoré môžu byť aj navzájom obdobné.

§ 82

Výhradne osvedčenie na priemyselný vzor sa udieľa na priemyselný vzor, ktorý jeho autor alebo niektorý zo spoluautorov utvoril:

a) v pracovnom pomere v organizácii alebo za jej hmotnej podpory;

b) na základe zmluvy s organizáciou.

§ 83

Úrad podrobí prihlášku priemyselného vzoru prieskumu, či jej predmet spĺňa podmienky ustanovené pre udieľanie osvedčenia alebo patentu.

§ 84

Osvedčenie ani patent sa neudelí, ak predmet prihlášky priemyselného vzoru je zhodný alebo obdobný s predmetom inej prihlášky priemyselného vzoru podanej v Československej socialistickej republike so skorším právom prednosti.

§ 85

(1) Právo prednosti prislúcha prihlasovateľovi od času, keď prihláška priemyselného vzoru došla Úradu.

(2) Právo prednosti podľa medzinárodnej zmluvy musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške priemyselného vzoru a do troch mesiacov toto svoje právo preukázať.

(3) Ak prihlasovateľ v priebehu prejednávania zmení podstatu predmetu prihlášky priemyselného vzoru, prislúcha mu právo prednosti až od času, keď podanie obsahujúce túto zmenu dôjde Úradu.

§ 86

Úrad môže priznať pre predmety vystavované na výstavách usporadúvaných na území Československej socialistickej republiky od času, keď boli tieto predmety vnesené do výstavy, právo prednosti (výstavná priorita) pod podmienkou, že vystavovaný predmet sa na Úrade prihlási ako priemyselný vzor do troch mesiacov po skončení výstavy.

§ 87

Na vyzvanie Úradu je prihlasovateľ povinný oznámiť, v ktorých krajinách podal prihlášku rovnakého priemyselného vzoru, aké námietky boli v týchto krajinách vznesené a k akému výsledku prejednanie prihlášky viedlo.

§ 88

Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky priemyselného vzoru preukázal jeho použiteľnosť v priemyselnej výrobe; ak to prihlasovateľ bez vážneho dôvodu nepreukáže, predpokladá sa, že prihlasovaný predmet nie je v priemyselnej výrobe použiteľný.

§ 89

(1) V priebehu prejednávania prihlášky priemyselného vzoru Úrad môže po predchádzajúcom vyrozumení prihlasovateľa zverejniť opis a vyobrazenie predmetu prihlášky a toto zverejnenie oznámiť vo Vestníku.

(2) Pri zverejnených prihláškach môže ktokoľvek podať námietky proti udeleniu osvedčenia alebo patentu v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď zverejnenie bolo oznámené vo Vestníku.

§ 90

Ak Úrad požiada niektorú organizáciu, do predmetu činnosti ktorej náleží predmet prihlášky priemyselného vzoru, o jeho posúdenie, je táto organizácia povinná bezodplatne sa vyjadriť o dosahovanom účinku a hospodárskej využiteľnosti uvedeného predmetu, a to v lehote ustanovenej vykonávacím predpisom. Organizácia zároveň podľa svojich možností a znalostí oznámi svoje stanovisko k novosti a uskutočniteľnosti predmetu prihlášky priemyselného vzoru.

§ 91

(1) Ak predmet prihlášky priemyselného vzoru spĺňa ustanovené podmienky, Úrad udelí osvedčenie alebo patent a udelenie oznámi vo Vestníku.

(2) Ak ustanovené podmienky nie sú splnené, Úrad prihlášku priemyselného vzoru zamietne.

§ 92

(1) Úrad zruší úplne alebo čiastočne osvedčenie alebo patent, ak zistí, že neboli splnené podmienky ustanovené na jeho udelenie.

(2) Zrušenie má spätnú účinnosť odo dňa, keď osvedčenie alebo patent nadobudli platnosť.

§ 93

(1) Priemyselný vzor využíva, kto jeho predmet pri svojej hospodárskej činnosti vyrába alebo s ním obchoduje.

(2) Využívajúce organizácie vyznačujú na výrobkoch, že boli vyrobené podľa priemyselného vzoru.

§ 94

(1) Osvedčenie alebo patent nepôsobí proti tomu, kto pred podaním prihlášky využíval priemyselný vzor nezávisle od autora alebo majiteľa patentu alebo vykonal na to preukázateľné opatrenie.

(2) Ak autorovi alebo majiteľovi patentu prislúcha právo prednosti podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy, je pre vznik práva predchádzajúceho užívateľa rozhodujúci čas vzniku tohto práva prednosti.

(3) Predchádzajúci užívateľ môže požadovať po udelení osvedčenia od autora priemyselného vzoru alebo po udelení patentu od jeho majiteľa, aby jeho právo uznal.

§ 95

(1) Na žiadosť toho, kto osvedčí právny záujem, Úrad určí, či vonkajšia úprava výrobku opísaná v žiadosti spadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentu.

(2) Súdy aj ostatné orgány a organizácie sú viazané určením vydaným Úradom. Súdy nemôžu toto určenie riešiť ani ako predbežnú otázku.

§ 96

(1) Úrad prepíše prihlášku priemyselného vzoru alebo osvedčenie alebo patent na priemyselný vzor na osobu, o ktorej sa preukáže, že je autorom (spoluautorom) priemyselného vzoru.

(2) Ak sa začal spor o autorstvo k priemyselnému vzoru alebo ak sa autorstva k priemyselnému vzoru domáha iná osoba než autor uvedený v prihláške, pokračuje Úrad v konaní o prihláške, ale rozhodnutie o nej vydá až po predložení právoplatného rozhodnutia súdu.

§ 97

(1) Priemyselné vzory utvorené v Československej socialistickej republike a priemyselné vzory utvorené československými štátnymi občanmi zdržiavajúcimi sa v zahraničí sa môžu do zahraničia prihlásiť až po prihlásení v Československej socialistickej republike a len so súhlasom Úradu, pokiaľ Úrad nepovolí výnimku alebo pokiaľ inak neustanoví medzinárodná zmluva.

(2) Súhlas Úradu tak isto treba na odvolanie prihlášky priemyselného vzoru podanej v zahraničí a na upustenie od udržiavania patentu udeleného v zahraničí.

Osvedčenie na priemyselný vzor

§ 98

(1) Osvedčením na priemyselný vzor sa uznáva predmet prihlášky za priemyselný vzor, potvrdzuje sa autorstvo a právo prednosti k priemyselnému vzoru a potvrdzujú sa vo vzájomnom súlade práva štátu a autora priemyselného vzoru.

(2) Autorovi priemyselného vzoru prislúcha právo na odmenu za využitie, právo na účasť pri rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní priemyselného vzoru a na ďalšie výhody ustanovené zákonom.

(3) Práva z osvedčenia platia odo dňa podania prihlášky priemyselného vzoru, v prípade ustanovenia § 85 ods. 3 odo dňa, keď podanie obsahujúce zmenu podstaty predmetu prihlášky priemyselného vzoru došlo Úradu. Uvedené práva nie sú časovo obmedzené.

§ 99

(1) Prihlášku priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia je oprávnený podať autor alebo jeho dedič; konanie o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia a udelené osvedčenie oslobodí minister financií Československej socialistickej republiky od správnych poplatkov v zmysle zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch.

(2) Autor, ktorý utvoril priemyselný vzor v pracovnom pomere v organizácii alebo za jej hmotnej podpory alebo na základe zmluvy s organizáciou, je povinný bezodkladne organizáciu o tom upovedomiť. Organizácie sú povinné sústavne sledovať takto utvorené priemyselné vzory.

(3) Organizácia uvedená v odseku 2 je povinná podať prihlášku priemyselného vzoru v mene autora, ak autor neprihlásil priemyselný vzor v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď organizáciu o utvorení priemyselného vzoru upovedomil alebo keď to organizácia sama zistila.

(4) Osvedčenie na priemyselný vzor sa udieľa na meno autora.

§ 100

Pri prihláške priemyselného vzoru utvoreného za podmienok uvedených v § 82 predkladá príslušná organizácia Úradu správu o výsledkoch predbežného prieskumu novosti, použiteľnosti v priemyselnej výrobe a hospodárskej využiteľnosti predmetu prihlášky priemyselného vzoru.

§ 101

(1) Organizácia, v ktorej je autor v pracovnom pomere, je povinná na žiadosť autora bezodplatne spolupôsobiť pri vypracovaní a podaní prihlášky jeho priemyselného vzoru, v ktorej sa žiada o udelenie osvedčenia, a zabezpečiť jeho zastupovanie v konaní o prihláške priemyselného vzoru, ktorý náleží do predmetu jej činnosti.

(2) Pomoc v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku poskytne organizácia aj autorovi, ktorý nie je v organizácii v pracovnom pomere, s výnimkou prípadu, keď je zrejmé, že nejde o priemyselný vzor prospešný národnému hospodárstvu.

§ 102

(1) Priemyselné vzory utvorené autorom alebo niektorým zo spoluautorov v pracovnom pomere v štátnej organizácii alebo za jej hmotnej podpory alebo na základe zmluvy spravuje táto organizácia. Priemyselné vzory utvorené autorom alebo niektorým zo spoluautorov v pracovnom pomere v družstevnej, spoločenskej alebo inej socialistickej organizácii alebo za jej hmotnej podpory alebo na základe zmluvy s takou organizáciou spravuje Úrad, ktorý môže tieto organizácie poveriť výkonom všetkých alebo niektorých práv alebo povinností vyplývajúcich zo správy; Úrad môže tiež po prerokovaní so štátnou organizáciou a príslušným ústredným orgánom previesť správu takých priemyselných vzorov na túto organizáciu.

(2) Ostatné priemyselné vzory, na ktoré sa udelilo osvedčenie, spravuje štátna organizácia, do predmetu činnosti ktorej náleží predmet priemyselného vzoru a ktorú určil za správcu Úrad na návrh príslušného ústredného orgánu.

§ 103

Štátna organizácia, ktorá spravuje priemyselný vzor, je povinná sa starať o jeho plánovité všestranné využívanie a nakladať s ním v súlade so záujmami štátu a národného hospodárstva; je najmä povinná priemyselný vzor rozširovať, v spolupráci s autorom dbať o jeho ochranu a starať sa o ochranu oprávnených záujmov autora.

§ 104

V prípade závažného spoločenského záujmu môže Úrad na žiadosť príslušného ústredného orgánu pri určitom priemyselnom vzore ustanoviť, že výkon práva štátu k jeho využitiu prislúcha výnimočne po určitý čas obmedzenému počtu organizácií.

Patent na priemyselný vzor

§ 105

Prihlášku priemyselného vzoru, v ktorej sa žiada o udelenie patentu, je oprávnený podať autor priemyselného vzoru, jeho dedič alebo ten, na koho sa toto právo previedlo.

§ 106

(1) Patent sa udieľa prihlasovateľovi priemyselného vzoru alebo jeho právnemu nástupcovi (majiteľovi patentu); v listine o udelenie patentu sa uvedie meno autora.

(2) Patentom sa uznáva predmet prihlášky za priemyselný vzor, potvrdzuje sa autorstvo a právo prednosti k priemyselnému vzoru.

(3) Na využitie priemyselného vzoru chráneného patentom je potrebný súhlas majiteľa patentu.

(5) Práva z patentu na priemyselný vzor platia päť rokov odo dňa podania prihlášky priemyselného vzoru; v prípade ustanovenia § 85 ods. 3 odo dňa, keď podanie obsahujúce zmenu podstaty predmetu prihlášky priemyselného vzoru došlo Úradu.

(6) Dobu platnosti patentu možno na žiadosť predĺžiť len raz o ďalších päť rokov.

§ 107

(1) Majiteľ patentu na priemyselný vzor je oprávnený:

a) dať súhlas na využívanie priemyselného vzoru (licenciu) organizácii alebo previesť patent na ňu;

b) dať súhlas na využitie priemyselného vzoru (licenciu) zahraničnému subjektu alebo naň previesť patent.*)

(2) Licencia k patentu aj prevod patentu vyžadujú písomnú formu a nadobúdajú účinnosť zápisom do registra patentov na priemyselné vzory.

§ 108

(1) Úrad môže na žiadosť organizácie povoliť nútenú licenciu, ak majiteľ patentu nevyužíval priemyselný vzor vôbec alebo ho využíval nedostatočne a medzi organizáciou a majiteľom patentu na priemyselný vzor sa nedosiahla dohoda o poskytnutí licencie. Túto nútenú licenciu nemožno povoliť, ak neuplynuli tri roky od podania prihlášky priemyselného vzoru alebo dva roky od udelenia patentu, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr. Nútená licencia sa tak isto nepovolí, ak majiteľ patentu ospravedlní svoju nečinnosť riadnymi dôvodmi.

(2) Úrad môže povoliť na žiadosť organizácie nútenú licenciu aj pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1, ak priemyselný vzor má pre štát mimoriadny význam a medzi organizáciou a majiteľom patentu sa nedosiahla dohoda o poskytnutí licencie.

(3) Ak medzi organizáciou a majiteľom patentu na priemyselný vzor nedôjde k dohode o výške odplaty za nútenú licenciu, rozhodne o nej na žiadosť majiteľa patentu súd.

§ 109

(1) Prihlasovateľ má právo v priebehu konania o prihláške priemyselného vzoru zmeniť žiadosť o udelenie patentu na žiadosť o udelenie osvedčenia.

(2) Úrad zmení na žiadosť majiteľa patentu podanú v prvých troch rokoch platnosti patentu udelený patent na osvedčenie.

(3) Ustanovenie odseku 2 nemožno použiť, ak majiteľ patentu už poskytol licenciu na využívanie priemyselného vzoru, pokiaľ Úrad nepovolí výnimku. Úrad môže povoliť výnimku, len ak nie sú dotknuté práva z poskytnutej licencie.

§ 110

Patent na priemyselný vzor zanikne:

a) uplynutím doby platnosti;

b) ak sa ho vzdá jeho majiteľ; v tomto prípade patent zanikne dňom, keď písomné vyhlásenie majiteľa patentu dôjde Úradu;

c) ak sa včas nezaplatí správny poplatok.

PIATA HLAVA

Spoločné ustanovenia

§ 111

(1) Orgány a organizácie sú povinné plánovite usmerňovať na svojom úseku činnosť vynálezcov a zlepšovateľov pravidelným zostavovaním plánov tematických úloh a ich vyhlasovaním.

(2) Tematickými úlohami sa zameriava tvorivá iniciatíva najmä na pomoc pri vyriešení hlavných úloh ustanovených národohospodárskymi plánmi, obzvlášť však strednodobými a vykonávacími, na všetkých stupňoch riadenia národného hospodárstva.

(3) Tematická úloha je konkrétna požiadavka na vyriešenie určitého výrobnotechnického, technicko-organizačného alebo organizačno-hospodárskeho problému. Pri vyhlásení tematických úloh sa musia uviesť súťažné podmienky a určiť osobitné odmeny za vyriešenie úloh.

§ 112

Úrad v spolupráci s orgánmi a hospodárskymi a spoločenskými organizáciami zostavuje a vyhlasuje plány tematických úloh na riešenie spoločensky dôležitých technicko-hospodárskych problémov z národohospodárskych plánov.

§ 113

(1) Orgány a organizácie zodpovedajú za riadnu prípravu, zostavovanie, pravidelné a cieľavedomé vyhlasovanie plánu tematických úloh a za riadne prerokovanie došlých návrhov riešenia. Už pri vyhlásení plánu tematických úloh preberajú plnú zodpovednosť za neodkladné využitie riešení, ktoré sa vyhodnotia ako najlepšie. Zároveň s ich vyhodnotením musia orgány aj organizácie určiť konkrétny program ich urýchlenej realizácie.

(2) Vyhlasujúce organizácie sú povinné utvárať všestranné podmienky pre vyriešenie tematických úloh.

(3) Za vyriešenia vyhodnotené ako najlepšie má riešiteľ nárok na osobitnú odmenu. Touto osobitnou odmenou sa nekráti prípadná odmena za zlepšovací návrh alebo vynález.

(4) Všetky došlé návrhy riešenia zapíše organizácia do denníka zlepšovacích návrhov a prejedná ich ako prihlášky zlepšovacích návrhov.

§ 114

(1) Organizácia, v ktorej je autor v pracovnom pomere, je povinná mu umožniť účasť pri prejednávaní prihlášky objavu, prihlášky vynálezu, v ktorej sa žiada o udelenie autorského osvedčenia, a prihlášky priemyselného vzoru, v ktorej sa žiada o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor, ak ho na účasť vyzve Úrad.

(2) Organizácia má povinnosť prizvať autora na účasť pri rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní jeho vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru, pri ktorých právo k využitiu prislúcha štátu; pri zlepšovacom návrhu nemá však organizácia uvedenú povinnosť v prípade, že by náklady tejto účasti autora boli v značnom nepomere k predpokladanému spoločenskému prospechu z využitia zlepšovacieho návrhu alebo by ho nepriaznivo ovplyvnili. Autor vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru má povinnosť zúčastniť sa na rozpracovaní, skúšaní a zavádzaní svojho vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru a spolupracovať pri zabezpečovaní ich ochrany v zahraničí, ak taká účasť je z dôvodov všeobecného záujmu nevyhnutná. Organizácia, v ktorej je autor v pracovnom pomere, musí autorovi umožniť túto spoluprácu a poskytnúť mu v nevyhnutne potrebnom rozsahu pracovné voľno; ak ide o spoluprácu pri rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní riešenia v inej organizácii, dohodne táto organizácia poskytnutie pracovného voľna s organizáciou, v ktorej je autor v uvedenom vzťahu.

(3) Pokiaľ spolupráca autora pri rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní riešenia spadá do pracovného času vyplývajúceho preňho z pracovného pomeru, poskytne mu za tento čas náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku organizácia, v ktorej je v pracovnom pomere; ak v tomto čase pomáha pri rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní riešenia v inej organizácii, uhradí táto organizácia vyplatenú náhradu organizácii, ktorá mu náhradu mzdy vyplatila. Ak sa uskutočňuje spolupráca autora pri rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní jeho riešenia mimo jeho pracovného času, upravia sa vzájomné práva a povinnosti z toho vyplývajúce dohodou o vykonaní práce.

§ 115

Autor vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru, pri ktorých právo k využitiu prislúcha štátu, má nárok na úhradu primeraných nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov, pokiaľ ich organizácia pri zisťovaní, či možno vynález, zlepšovací návrh a priemyselný vzor využiť, alebo pri ich využití, riadne prevzala.

§ 116

Právo na odmenu vzniká autorovi udelením diplomu na objav, využitím vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, využitím zlepšovacieho návrhu, na ktorý bol vydaný zlepšovateľský preukaz, a využitím priemyselného vzoru, na ktorý bolo udelené osvedčenie. Ak o prihláške zlepšovacieho návrhu nerozhodne organizácia v dvojmesačnej alebo predĺženej lehote (§ 67) a ak využíva predmet prihlášky, má jeho autor nárok na odmenu, ak predmet prihlášky spĺňa podmienky zlepšovacieho návrhu.

§ 117

(1) Odmena za objav sa určí podľa jeho spoločenského významu a vypláca sa najneskôr do šiestich mesiacov po udelení diplomu na objav.

(2) Odmena za využitie vynálezu, zlepšovacieho návrhu a priemyselného vzoru je závislá od spoločenského prospechu dosiahnutého ich využitím a nie len od prospechu využívajúcej organizácie.

(3) Odmeny za využitie vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a náhrady za výkresy, modely a prototypy určí využívajúca organizácia podľa príslušných predpisov.

(4) Organizácia je povinná najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa určila výška odmeny, oboznámiť autorov s podkladmi, ktoré slúžili na určenie výšky odmeny za vynález, zlepšovací návrh a priemyselný vzor.

(5) Splatnosť odmien a náhrad dohodnú strany v zmluve. Pokiaľ si strany nedohodnú kratšiu lehotu, je odmena splatná do jedného mesiaca po uplynutí jedného roka od začiatku využívania vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru.

§ 118

Ak sa zruší úplne alebo čiastočne diplom na objav, autorské osvedčenie na vynález alebo osvedčenie na priemyselný vzor alebo kladné rozhodnutie o zlepšovacom návrhu, odmena ani jej časť sa nevracajú, pokiaľ sa nadobudli v dobrej viere.

§ 119

Odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi nemožno krátiť o iné odmeny alebo podobné plnenia.

§ 120

(1) Autorovi objavu, na ktorý bol udelený diplom, autorovi významného vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, autorovi významného zlepšovacieho návrhu, na ktorý bol vydaný zlepšovateľský preukaz a autorovi významného priemyselného vzoru, na ktorý bolo udelené osvedčenie, prislúchajú za podmienok, že sa jeho vynález, zlepšovací návrh alebo priemyselný vzor využil, za inak rovnakých podmienok výhody:

a) pri prijímaní do škôl za účelom ďalšieho odborného vzdelávania, pri zvyšovaní kvalifikácie a pri poskytovaní štipendií;

b) pri prijímaní do zamestnania alebo pri konkurzoch na pracovné miesta;

c) pri posudzovaní naliehavosti bytovej potreby, najmä pri prideľovaní bytu a pri posudzovaní výmery bytu.

(2) Podmienky pre poskytovanie výhod uvedených v odseku 1 a ich rozsah ustanovujú osobitné predpisy.

(3) Autorovi vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie a ktorého využitie prináša významný spoločenský prospech, a autorovi zlepšovacieho návrhu, na ktorý bol vydaný zlepšovateľský preukaz a ktorého využitie prináša významný spoločenský prospech, sa môže udeliť čestný titul a odznak podľa osobitných predpisov.

(4) Úrad môže na žiadosť autora objavu, na ktorý bol udelený diplom, alebo na žiadosť autora vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie a ktorého využitie prinieslo významný spoločenský prospech, nazvať objav alebo vynález jeho menom; so súhlasom autora tak môže urobiť aj na iný popud.

§ 121

Osoby, ktoré sa iniciatívne zúčastnili na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, pri ktorých právo k využitiu prislúcha štátu, majú právo na odmenu za túto účasť. Právo na odmenu za túto účasť však neprislúcha vedúcim hospodárskym pracovníkom organizácie, ktorých hmotná zainteresovanosť je upravená osobitnými predpismi, alebo tým pracovníkom organizácie, u ktorých táto účasť vyplýva z ich pracovných povinností.

§ 122

Osoby, ktoré upozornia organizáciu na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu zavedeného už v inej organizácii, majú voči organizácii, ktorá zaviedla vynález alebo zlepšovací návrh na základe ich upozornenia, právo na odmenu za toto upozornenie. Právo na túto odmenu však nemajú pracovníci, k pracovným povinnostiam ktorých patrí tiež sledovať a navrhovať zavádzanie novej techniky alebo nových pracovných metód.

§ 124

(1) Súdy prejednávajú a rozhodujú:

a) spory o autorstve k objavu, vynálezu, zlepšovaciemu návrhu a priemyselnému vzoru;

b) spory o tom, či objav, vynález alebo priemyselný vzor utvoril autor alebo niektorý zo spoluautorov v pracovnom pomere v organizácii alebo za jej hmotnej podpory;

c) spor o právo predchádzajúceho používateľa;

d) spory o odmeny za objav, vynález, zlepšovací návrh a priemyselný vzor, najmä spory o vznik nároku na odmenu, spôsob určenia odmeny a o jej výšku;

e) spory o odmeny za vyriešenie tematickej úlohy, za účasť na rozpracovaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu;

f) spory o náhrady za výkresy, modely a prototypy;

g) spory o porušenie práv z autorského osvedčenia alebo z osvedčenia na priemyselný vzor a z patentu na vynález alebo priemyselný vzor, najmä spory z porušenia práv na využívanie vynálezov a priemyselných vzorov;

h) spory o odplatu za nútenú licenciu.

(2) Spory medzi organizáciami z právnych vzťahov týkajúcich sa objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov rozhodujú orgány hospodárskej arbitráže.

§ 125

(1) Spory o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi prejednávajú a rozhodujú súdy len vtedy, ak bolo predchádzajúce zmierovacie konanie na príslušnom odborovom orgáne (ďalej len „odborový orgán“) bezvýsledné. Ak nie je zriadený orgán príslušný na vykonanie zmierovacieho konania, prejednávajú a rozhodujú tieto spory priamo súdy.

(2) Účelom zmierovacieho konania je urovnanie sporu zmierom. Ak dôjde k zmieru, odborový orgán ho schváli, ak neodporuje platným predpisom.

§ 126

(1) Odborový orgán musí dbať, aby sa pri konaní zistil skutočný stav veci čo najúčelnejšie a najrýchlejšie a aby dojednaný zmier bol v súlade s platnými predpismi.

(2) Pred schválením zmieru si odborový orgán od účastníkov sporu vyžiada potrebné podklady a prizve na konanie účastníkov sporu a podľa potreby aj ďalšie osoby, ktoré môžu prispieť k objasneniu veci.

§ 127

(1) Ak do tridsiatich dní od podania návrhu odborový orgán neschválil zmier, môže účastník navrhnúť, aby sa spor bezodkladne postúpil súdu, alebo sa môže obrátiť priamo na súd.

(2) Počas zmierovacieho konania na odborovom orgáne, najviac však počas troch mesiacov, neplynie premlčacia lehota.

§ 128

(1) Zmier nadobúda právoplatnosť dňom, keď odborový orgán vydal rozhodnutie o jeho schválení. Schválený zmier je záväzný pre účastníkov aj pre všetky orgány.

(2) Ak sa nesplnila v určenej lehote povinnosť prevzatá schváleným zmierom, môže sa oprávnený domáhať na súde súdneho výkonu tohto zmieru.

§ 129

(1) Schválenie zmieru odborovým orgánom môže zrušiť súd, ak sa dodatočne zistí, že je v rozpore s právnymi predpismi. Súd v tomto prípade rozhodne vo veci samej.

(2) Návrh na zrušenie zmieru môže podať účastník sporu, štátny orgán alebo spoločenská organizácia najneskôr do troch rokov od právoplatnosti zmieru.

§ 130

(1) Odborový orgán na návrh ktoréhokoľvek účastníka sporu schválenie zmieru zruší, ak sa dodatočne zistili mimoriadne závažné okolnosti, ktoré tento účastník nemohol bez svojej viny použiť a ktoré odôvodňujú podstatne priaznivejšie rozhodnutie v jeho prospech.

(2) Návrh na zrušenie zmieru môže účastník podať len do troch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o okolnostiach odôvodňujúcich navrhovanú zmenu, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti zmieru.

§ 131

(1) Ústredné orgány štátnej správy federácie a republík sú oprávnené uložiť pokutu za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, pokiaľ sa tým spôsobili prieťahy alebo nezabezpečovanie podmienok pre prihlasovanie, prerokúvanie, skúšanie, využívanie a rozširovanie vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, pri ktorých štátu prislúcha právo k využitiu, alebo sa tým spôsobilo obmedzenie alebo poškodenie majetkových alebo iných práv štátu alebo autorov, a to

a) podriadenej organizácii pokutu až do sumy 100 000 Kčs a pri opätovnom porušení povinností, za nedodržanie ktorých už bola pokuta uložená, pokutu až do 200 000 Kčs;

b) pracovníkom podriadených organizácií, ktorí také porušenie povinností zavinili, po prerokovaní s príslušnými vedúcimi pracovníkmi pokutu až do výšky trojnásobku priemerného mesačného platu.

(2) Oprávnenie uvedené v odseku 1 prislúcha krajským národným výborom, pokiaľ ide o organizácie riadené národnými výbormi a ich pracovníkov alebo o družstevné organizácie a ich pracovníkov.

§ 132

V prípadoch iného porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona, než je uvedené v § 131 ods. 1 písm. b), možno uložiť previnilým osobám kárne opatrenia podľa príslušných právnych predpisov.

§ 133

Úrad je oprávnený navrhovať opatrenia uvedené v § 131 a v § 132. Orgány a organizácie sú povinné oznámiť Úradu výsledky svojich opatrení.

§ 134

(1) Ustanovenie § 131 a § 132 sa nepoužije, ak bol za to isté porušenie predpisov uložený trest odňatia slobody, nápravného opatrenia alebo peňažný trest alebo iná majetková sankcia podľa iných predpisov, najmä v súvislosti s trestným konaním.

(2) Pri ukladaní pokút podľa § 131 sa postupuje podľa všeobecných ustanovení o správnom konaní.

(3) Pokuty podľa § 131 sa odvádzajú do štátneho rozpočtu podľa pôsobnosti orgánu, ktorý pokutu uložil.

§ 135

(1) Pre konanie pred Úradom platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone a s výnimkou ustanovení § 29 a § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

(2) Všetky podania Úradu sa robia písomne; pokiaľ to povaha veci pripúšťa, môžu sa urobiť ústne do zápisnice.

§ 136

Organizácie sú povinné vyhovieť dožiadaniu Úradu o spoluprácu, najmä sú povinné predložiť alebo požičať potrebné podklady a oznámiť výsledky skúšok a iných zistení.

§ 137

Úrad môže povoliť nazrieť do spisov alebo ich častí tretím osobám, len pokiaľ osvedčia právny záujem. Pred zverejnením predmetu prihlášky vynálezu, ako aj pred rozhodnutím o udelení osvedčenia na priemyselný vzor alebo patentu na priemyselný vzor je prípustné oznámiť tretím osobám len údaj, kto je prihlasovateľom a jeho zástupcom, čas podania, názov prihlášky a jej spisovú značku.

§ 138

(1) Úrad odpustí zmeškanie lehoty, ku ktorému došlo zo závažných dôvodov, ak o to požiada účastník konania do dvoch mesiacov odo dňa, keď pominula príčina zmeškania, a ak urobí v tomto čase zmeškaný úkon.

(2) Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť po uplynutí jedného roka odo dňa, do ktorého najneskôr sa mal úkon urobiť, ďalej pri uplatnení alebo preukázaní práva prednosti a pri podaní námietok proti udeleniu autorského osvedčenia alebo patentu na vynález alebo osvedčenia alebo patentu na priemyselný vzor.

(3) Práva nadobudnuté tretími osobami v čase medzi zmeškaním lehoty a jeho odpustením zostávajú nedotknuté.

§ 139

(1) Ak účastník konania nevyhovie výzve Úradu v ustanovenej lehote, môže Úrad konanie zastaviť.

(2) Úrad môže konanie zastaviť aj na návrh účastníka.

§ 140

Proti rozhodnutiu Úradu možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 141

(1) Úrad vydáva Vestník, v ktorom uverejňuje najmä potrebné údaje týkajúce sa konania o objavoch, vynálezoch a priemyselných vzoroch, ako aj úradné oznámenia a dôležité rozhodnutia.

(2) Úrad vedie registre, do ktorých sa zapisujú udelenia diplomov na objavy, autorských osvedčení a patentov na vynálezy, osvedčení a patentov na priemyselné vzory; ak predmet objavu, vynálezu alebo priemyselného vzoru obsahuje skutočnosti, ktoré sa podľa osobitných predpisov utajujú, zapisujú sa do osobitných registrov.

ŠIESTA HLAVA

Úlohy a právomoc orgánov a organizácií

Úrad pre vynálezy a objavy

§ 142

(2) Úrad spravuje a za jeho činnosť zodpovedá jeho predseda. Predsedu zastupuje podpredseda. Ak je predsedom Úradu občan Českej socialistickej republiky, podpredsedom je občan Slovenskej socialistickej republiky a naopak. Predsedu Úradu, jeho podpredsedu a námestníkov predsedu vymenúva vláda Československej socialistickej republiky.

§ 145

Ústredné orgány federácie a republík

(1) Ústredné orgány štátnej správy federácie a republík plnia na svojom úseku úlohy vyplývajúce z tohto zákona v súčinnosti s Úradom.

(2) Okrem týchto úloh im prislúcha v oblasti objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov:

a) riadiť činnosť podriadených organizácií pri plnení úloh z tohto zákona a kontrolovať ich vykonávanie;

b) organizovať a starať sa o využívanie a zabezpečovať rozširovanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov na im zverenom úseku a v rámci vedecko-technickej spolupráce;

c) sústavne hodnotiť stav rozvoja tejto oblasti a jeho vplyv na zvýšenie ekonomiky a úrovne techniky a na plnenie plánovaných úloh;

d) vydávať po dohode s Úradom smernice pre podriadené organizácie;

e) organizovať poskytovanie všestrannej pomoci autorom vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, pri ktorých právo na využitie prislúcha štátu.

(3) Ústredná rada družstiev a ústredné orgány spotrebného, výrobného a bytového družstevníctva republík plnia v oblasti upravenej týmto zákonom primerane na svojom úseku úlohy uvedené v predchádzajúcich odsekoch.

§ 146

Organizácie

(1) Organizácie sú zodpovedné za plnenie všetkých úloh, ktoré pre ne na úseku ich hospodárskej činnosti vyplývajú z vykonávania tohto zákona.

(2) Za týmto účelom sú organizácie povinné:

a) utvárať v súlade s potrebami národohospodárskych plánov podmienky pre rozvoj tejto oblasti a tvorivých schopností pracujúcich, zabezpečovať v potrebnom rozsahu podmienky pre skúšanie, využívanie a rozširovanie objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;

b) zabezpečovať rýchle zavádzanie a využívanie spoločensky prospešných objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, najmä ich začleňovanie do plánu technického rozvoja, pritom oznamovať Úradu začiatok využitia vynálezov chránených autorským osvedčením s uvedením očakávaného spoločenského prospechu z ich využitia;

c) zabezpečovať ochranu štátnych záujmov a záujmov autorov v Československej socialistickej republike aj v zahraničí, najmä

riadnym a včasným prihlasovaním vynálezov a priemyselných vzorov a sledovaním ochrany týchto práv;

d) systematicky kontrolovať a sledovať plnenie úloh a pravidelne vyhodnocovať stav rozvoja tejto oblasti a jeho vplyv na zvýšenie úrovne výroby, zariadení a výrobkov v organizácii;

e) poskytovať všestrannú pomoc autorom vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, pri ktorých právo na využitie prislúcha štátu.

§ 147

Spolupráca so spoločenskými organizáciami

(1) Orgány a organizácie plnia svoje úlohy v oblasti objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov v súčinnosti s Revolučným odborovým hnutím a spolupracujú v tejto oblasti so Socialistickým zväzom mládeže a Československou vedecko-technickou spoločnosťou. Vydávajú v spolupráci s orgánmi Revolučného odborového hnutia smernice pre organizáciu a riadenie tejto oblasti.

(2) Revolučné odborové hnutie sa zúčastňuje najmä na politicko-organizačnom zabezpečovaní rozvoja tvorivej iniciatívy, určení dlhodobej koncepcie riadenia a rozvoja tejto iniciatívy v súlade s potrebami národohospodárskych plánov, pri vyhodnocovaní, využívaní ich výsledkov, pri vykonávaní spoločenskej kontroly a pôsobí na utváranie priaznivých podmienok pre úspešnú tvorivú činnosť autorov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a poskytuje im všestrannú, najmä morálnu pomoc.

(3) Český zväz výrobných družstiev a Slovenský zväz výrobných družstiev určia, ktoré orgány výrobných družstiev vykonávajú činnosť inak podľa tohto zákona prislúchajúcu orgánom Revolučného odborového hnutia; pokiaľ sa vyžaduje účasť vyšších odborových orgánov, vykonáva túto pôsobnosť Český zväz výrobných družstiev a Slovenský zväz výrobných družstiev.


SIEDMA HLAVA

Prechodné a záverečné ustanovenia

Prechodné ustanovenia

§ 148

Prihlášky objavov, o ktorých sa konanie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dosiaľ právoplatne neskončilo, sa prerokúvajú podľa tohto zákona.

§ 149

(1) Prihlášky vynálezov, o ktorých sa nerozhodlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a pri ktorých podľa doterajších predpisov právo na využitie vynálezu prislúcha štátu, sa prejednajú podľa ustanovení tohto zákona platných pre prihlášky vynálezov, v ktorých sa žiada o udelenie autorského osvedčenia.

(2) Ostatné prihlášky vynálezov, o ktorých sa nerozhodlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa prejednajú podľa ustanovení tohto zákona platných pre prihlášky vynálezov, v ktorých sa žiada o udelenie patentu na vynález.

§ 150

(1) Pre vzťahy z patentov udelených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pri ktorých podľa doterajších predpisov právo na využitie vynálezu prislúcha štátu, platí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ustanovenie o autorských osvedčeniach. Práva a povinnosti zo záväzkov podľa § 3 ods. 6 zákona č. 34/1957 Zb. zostávajú nedotknuté.

(2) Pre vzťahy z ostatných patentov platia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ustanovenia o patentoch na vynález, pričom doba ich platnosti ustanovená doterajšími predpismi zostáva týmto zákonom nedotknutá.

§ 151

Majiteľ patentu udeleného predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, kde právo na využitie vynálezu neprislúcha štátu, môže do siedmich rokov od začiatku platnosti patentu požiadať o zmenu patentu na autorské osvedčenie za predpokladu, že dosiaľ neposkytol licenciu podľa tohto zákona alebo neuzavrel zmluvu o využití podľa zákona č. 34/1957 Zb. Ak sa právo udeliť súhlas na využitie vynálezu previedlo podľa § 3 ods. 1 zákona č. 34/1957 Zb. na niekoho iného, možno žiadosti vyhovieť, len ak je doložená súhlasom oprávneného.

§ 152

(1) Prihlášky zlepšovacích návrhov, o ktorých sa nerozhodlo predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ktorých predmet sa do tých čias nevyužíval, sa prejednávajú podľa tohto zákona.

(2) Pre vzťahy zo zlepšovacích návrhov, o ktorých sa rozhodlo predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ale ktorých predmet sa do tých čias nevyužíval, sa použije tento zákon.

(3) Ostatné prihlášky zlepšovacích návrhov sa prejednávajú podľa doterajších predpisov.

(4) Práva a povinnosti zo záväzkov podľa § 31 ods. 3 zákona č. 34/1957 Zb. zostávajú nedotknuté.

§ 153

(1) Chránené vzory zapísané podľa ustanovení zákona č. 8/1952 Zb. sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona považujú za priemyselné vzory.

(2) Pre vzťahy z chránených vzorov, ktoré boli zapísané na organizáciu, platí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ustanovenie o osvedčeniach na priemyselné vzory.

(3) Pre vzťahy z ostatných chránených vzorov platí odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona ustanovenie o patentoch na priemyselný vzor, pokiaľ ich majitelia nepožiadajú o vydanie osvedčenia na priemyselný vzor.

(4) V ostatnom platia obdobne ustanovenia § 150.

§ 154

Prihlášky chránených vzorov, o ktorých sa nerozhodlo predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa prejednávajú podľa ustanovení tohto zákona, a to:

a) ak je prihlasovateľom chráneného vzoru socialistická organizácia, prihláška sa prejedná podľa ustanovenia o prihláškach so žiadosťou o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor;

b) v ostatných prípadoch sa prihláška prejedná podľa ustanovenia o prihláškach so žiadosťou o udelenie patentu na priemyselný vzor, pokiaľ autor nepožiada v lehote troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie osvedčenia na priemyselný vzor.

Záverečné ustanovenia

§ 155

(1) Úrad po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi upraví vykonávacími predpismi:

a) konanie o prihláškach objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;

b) využívanie vynálezov v národnom hospodárstve, správu vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, prevody tejto správy a vzťahy medzi organizáciami v súvislosti s využívaním vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;

c) odmeňovanie a úhrady nákladov v odbore objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;

d) plánovanie tematických úloh;

e) vzťahy k zahraničiu a zastupovanie cudzincov v konaní pred Úradom.

(2) Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám sa udieľajú osvedčenia. Podrobnosti upravujú vykonávacími predpismi príslušné ministerstvá po dohode s ministerstvami financií a Úradom.

§ 156

Podrobnejšie predpisy o vykonávaní zmierovacieho konania pre spory o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi vydá po dohode s Úradom Ústredná rada odborov. Pre výrobné družstvá upravia podrobnosti tohto konania po dohode s Úradom ústredné orgány výrobného družstevníctva (§ 145 ods. 2 písm. d) a ods.3).

§ 157

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy môže pre odbor svojej pôsobnosti a po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Úradom ustanoviť potrebné odchýlky, pokiaľ ide o prihlasovanie, využívanie, rozširovanie a odmeňovanie zlepšovacích návrhov.

§ 158

Zrušujú sa:

3. zákon č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch v znení predpisov ho meniacich;

4. vládne nariadenie č. 43/1957 Zb. o vynálezoch;

5. vládne nariadenie č. 44/1957 Zb. o objavoch;

6. vládne nariadenie č. 45/1957 Zb. o zlepšovacích návrhoch;

7. smernice predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 162/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách za vynálezy a za účasť na rozpracovaní, vyskúšaní, zavedení alebo rozšírení vynálezov;

8. smernice predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 163/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách za objavy;

9. smernice predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 164/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách za zlepšovacie návrhy a za účasť na rozpracovaní, vyskúšaní, zavedení alebo rozšírení zlepšovacích návrhov;

10. smernice predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 165/1957 Ú. l. (Ú. v.) o určení odmeny za posudky expertov vo veciach vynálezov, objavov, zlepšovacích návrhov a technickej normalizácie;

11. vyhláška predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 166/1957 Ú. l. (Ú. v.) o tematických úlohách;

12. vyhláška predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 167/1957 Ú. l. (Ú. v.) o prihlasovaní vynálezov do cudziny a o využití vynálezov v pomere k cudzine;

13. vyhláška predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu č. 168/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zastupovaní cudzincov v konaní pred Štátnym úradom pre vynálezy a normalizáciu;

14. vyhláška ministra zdravotníctva č. 207/1957 Ú. l. (Ú. v.) o osvedčeniach o pôvodcovstve na nové spôsoby liečenia nemocí a ochrany pred nimi;

15. vyhláška ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 76/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa pre pôsobnosť Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva určujú odchýlky od ustanovenia vládneho nariadenia č. 43/1957 Zb. o vynálezoch a od ustanovenia vládneho nariadenia č. 45/1957 Zb. o zlepšovacích návrhoch;

16. vyhláška predsedu Úradu pre patenty a vynálezy č. 149/1968 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 168/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy v Prahe;

17. ustanovenie § 5 zákona č. 170/1968 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu v časti týkajúcej sa Úradu pre patenty a vynálezy.

§ 159

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pri udieľaní súhlasu treba dodržiavať ustanovenie § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

2) Pri udieľaní súhlasu treba dodržiavať ustanovenie § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

3) Vzťah Úradu určený v 54 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev sa nemení.