Čiastka č. 40/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 08.07.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/1993 Z. z. Nariadenie vlády lovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. 08.07.1993
145/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov 08.07.1993
146/1993 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993 08.07.1993
147/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podminky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb. 08.07.1993
r1/c40/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb