Čiastka č. 37/1992 Zb.

Vydaná dňa: 16.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/1992 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 16.04.1992
172/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 16.04.1992
173/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách 16.04.1992
174/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 16.04.1992
175/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 16.04.1992
176/1992 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 16.04.1992
177/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991, a Dodatok k tomuto Protokolu.
r1/c37/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c37/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa zrušujú opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 6. septembra 1991 01.04.1992
p3/c37/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie o nákupe niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu.
p4/c37/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo I. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992