Čiastka č. 24/1992 Zb.

Vydaná dňa: 24.03.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1992 Zb. Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
97/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 24.03.1992
98/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem 24.03.1992
99/1992 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 24.03.1992
101/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracvonej kategórie.
p1/c24/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992 08.04.1992
p2/c24/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992 08.04.1992
p3/c24/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa určuje minimálna výška likvidných prostriedkov 01.02.1992