Čiastka č. 73/1991 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
381/1991 Zb. Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky 01.10.1991
382/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc 30.09.1991
383/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydávaní a použití investičných kupónov 30.09.1991
384/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 30.09.1991
385/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 30.09.1991
386/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní 01.10.1991
387/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“
p1/c73/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 09.09.1991
p2/c73/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám) 09.09.1991