Čiastka č. 14/1991 Zb.

Vydaná dňa: 01.03.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1991 Zb. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.03.1991
64/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 01.03.1991
65/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane 01.03.1991
66/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom 01.03.1991
67/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.03.1991
68/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov 01.03.1991
69/1991 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii 01.04.1991
71/1991 Zb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
p1/c14/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí