Čiastka č. 73/1990 Zb.

Vydaná dňa: 25.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
426/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov 15.11.1990
427/1990 Zb. Zákon o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 01.12.1990
428/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike 25.10.1990
429/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu 31.12.1990
430/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb. 25.10.1990
431/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
432/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
p1/c73/1990 Zb. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků 01.11.1990
r1/c73/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb