Oznámenie č. 431/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 23. júla 1990.

431

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. októbra 1989 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 ods. 1 dňom 23. júla 1990.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Česko-slovenskej komisii pre atómovú energiu.