Zákon č. 426/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 15.11.1990 do31.12.1992
Zrušený 1/1993 Z. z.

OBSAH

426

ZÁKON

z 23. októbra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11 ods. 1 znie:

(1) Zbierka zákonov sa vydáva v postupne číslovaných čiastkach, z ktorých každá obsahuje v záhlaví označenie dňa, kedy bola rozoslaná; tento deň je dňom vyhlásenia právnych predpisov a opatrení, ktoré sú v čiastke obsiahnuté.“.

2. § 12 znie:

㤠12

Redakciu Zbierky zákonov zabezpečuje Federálne ministerstvo vnútra, ktoré dbá na to, aby právne predpisy boli uverejňované bez prieťahov najneskôr do 30 dní od doručenia redakcii, a zodpovedá za správnosť údajov o dátumoch rozoslania jednotlivých čiastok Zbierky zákonov.“.

3. § 13 znie:

㤠13

Obce sú povinné si zaobstarať aspoň jeden výtlačok Zbierky zákonov a zebezpečiť, aby bola každému prístupná.“.

4. § 15 znie:

㤠15

Federálne ministerstvo vnútra môže ustanoviť právnym predpisom podrobnosti o redakcii Zbierky zákonov, o podávaní žiadostí o uverejnenie právnych predpisov a o zabezpečovaní tlače a distribúcie Zbierky zákonov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.