Oznámenie č. 432/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 2. augusta 1990.

432

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 30. mája 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 2. augusta 1990.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Česko-slovenskej komisii pre atómovú energiu.