Čiastka č. 56/1990 Zb.

Vydaná dňa: 28.08.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
347/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 28.08.1990
348/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia) 28.08.1990
349/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave 28.08.1990
350/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi 01.09.1990
351/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru 28.08.1990
352/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1990
353/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb. 01.09.1990
354/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti 01.09.1990
355/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru