Vyhláška č. 354/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do30.06.1998
Účinnosť od 01.09.1990 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

354

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 27. augusta 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Ministerstvo ráce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 177 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a podľa § 58 písm. d), f) a h) zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „z týchto zariadení2)“ vkladajú slová „stravovania príjemcov niektorých ďalších služieb sociálnej starostlivosti2a)“.

2. V § 2 ods. 1 sa pripájajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

e) účastníkom výchovno-rekreačných a letných rekreačno-výchovných táborov a sociálno-zdravotných a iných kurzov,

f) občanom vykonávajúcim civilnú službu.2b)“.

3. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou diabetickej diéty, pri poskytovaní ktorej sa uvedené stravné jednotky zvyšujú o 8,30 Kčs na osobu a deň,“.

4. V § 8 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová: „s výnimkou diabetickej diéty, pri poskytovaní ktorej sa uvedené stravné jednotky zvyšujú o 4,60 Kčs na osobu a deň.“.

5. V § 8 ods. 2 písm. a) bod 2 znie:

2. strava diétna (napr. šetriaca,
neslaná, redukčná), strava
pre pracujúcich obyvateľov
a pre občanov vykonávajúcich
civilnú službu 26,70 Kčs“.

6. V § 8 ods. 2 písm. a) v bode 3 sa suma „29,70 Kčs“, nahrádza sumou „35,00 Kčs,“.

7. V § 8 ods. 2 písm. b) v bode 3 sa suma „16,30 Kčs.“ nahrádza sumou „19,30 Kčs.“.

8. § 9 ods. 3 písm. c) znie:

c) diéta diabetická, bielkovinová a výživná Kčs
raňajky 4,90
obed 11,20
večera 9,60
1 vedľajšie jedlo 3,10.“.

9. V § 13 ods. 1 v druhej vete sa suma „29,70 Kčs.“ nahrádza sumou „35,00 Kčs.“.

10. V druhej časti sa dopĺňa štvrtý diel, ktorý znie:

„ŠTVRTÝ DIEL

STRAVOVANIE VO VÝCHOVNO-REKREAČNÝCH A V LETNÝCH REKREAČNO-VÝCHOVNÝCH TÁBOROCH A V SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÝCH A INÝCH KURZOCH

§ 17a

Stravné jednotky

Stravné jednotky pre účastníkov výchovno-rekreačných a letných rekreačno-výchovných táborov a sociálno-zdravotných a iných kurzov (ďalej len „kurz“) určí príslušný orgán sociálneho zabezpečenia, ktorý kurz usporadúva (ďalej len „usporiadateľ“) pri celodennom stravovaní až do výšky 40 Kčs; ak usporiadateľ zabezpečuje stravu odberom z iných organizácií alebo v iných organizáciách, môže usporiadateľ zvýšiť túto sumu o ďalších 15 Kčs.

§ 17b

Úhrady za stravu

(1) Účastníkom kurzov sa poskytuje stravovanie bezplatne.

(2) Pracovníkom usporiadateľa sa poskytuje stravovanie podľa § 9 ods. 10. Ak sa pracovníkom usporiadateľa neposkytuje strava bezplatne, uhrádzajú za stravu sumy uvedené v § 17 ods. 1“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

2a) § 13 ods. 3 vyhlášky MZSV SSR č. 151/1988 Zb.§ 65 ods. 1 a 2 vyhlášky MZSV SSR č. 151/1988 Zb.

2b) § 8 ods. 1 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe.