Zákon č. 348/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 28.08.1990 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

348

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. augusta 1990

o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)

Slovenská národná rada, vedomá si snahy slovenského národa nepripustiť viac politické násilie, zabrániť jeho novým obetiam a dobrej vôle občanov Slovenskej republiky založiť našu budúcnosť na medziľudskom porozumení, demokratických princípoch a vzájomnej úcte občanov, uzniesla sa na tomto zákone:


§ 1

Prvý november 1990 sa vyhlasuje za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia).

§ 2

Prvý november 1990 v Slovenskej republike je dňom pracovného pokoja.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.