Nariadenie vlády č. 350/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o akreditační komisi

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990

350

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. srpna 1990

o akreditační komisi

Vláda České republiky nařizuje podle § 35 odst. 1 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (dále je „zákon“):


Akreditační komise a pracovní skupiny

§ 1

(1) Zřizuje se akreditační komise (dále jen „komise“) jako poradní orgán vlády České republiky1) (dále jen „vláda“) pro oblast vysokých škol.

(2) Komise je oprávněna při plnění svých úkolů2) vyžadovat od ústředních orgánů státní správy České republiky, vysokých škol a fakult potřebné informace, podklady a součinnost.

§ 2

(1) Předsedu a místopředsedu komise a její členy jmenuje a odvolává vláda z řad významných osobností s vysokou odbornou úrovní a autoritou na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podaný po vyjádření Rady vysokých škol; komise může mít nejvíce 21 členů.

(2) Funkce člena komise je neslučitelná s funkcí rektora nebo děkana.

(3) Komise může zřídit k plnění svých úkolů pracovní skupiny.

Činnost komise

§ 3

(1) Komise zahajuje jednání z vlastního podnětu nebo na návrh vlády, Rady vysokých škol, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“), akademického senátu vysoké školy nebo fakulty, rektora nebo děkana.

(2) Pro posouzení návrhu na zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení vysokých škol a fakult3) připraví podklady navrhovatel.

(3) Vysoká škola nebo fakulta připraví podklady pro jednání komise o odnětí práva vysoké školy nebo fakulty konat státní a rigorózní zkoušky v příslušných studijních oborech, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorů a o vrácení těchto práv vysokým školám a fakultám.4) V podkladech objasňují úkoly, které zabezpečují a zejména studijní programy a jejich požadavky, přehled skladby učitelů a vědeckých pracovníků, zaměření vědecké (umělecké) činnosti členů akademické obce, materiální zabezpečení pedagogického programu. Dále vysoká škola nebo fakulta překládá podklady o způsobech a rozsahu využívání práva konat státní a rigorózní zkoušky, práva konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorů a práv vyplývajících z akademických svobod.

(4) Pro posouzení návrhu na uskutečňování postgraduálního studia5) připraví příslušná vysoká škola nebo fakulta podklady, které obsahují zejména zaměření vědecké (umělecké) činnosti pracoviště, které má garantovat postgraduální studium.

(5) Rektor nebo děkan vysoké školy nebo fakulty a zástupce příslušného akademického senátu mají právo účastnit se přípravy jednání komise na vysoké škole nebo fakultě, jeho průběhu a projednávání závěrů. Stanovisko rektora nebo děkana a příslušného akademického senátu je samostatnou součástí návrhu nebo vyjádření komise.

§ 4

(1) Komise předloží:

a) vyjádření návrhu na zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení vysoké školy vládě,

b) vyjádření k návrhu na zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení fakulty akademickému senátu vysoké školy,

c) návrh nebo vyjádření podle § 15 odst. 1 písm. f) a § 41 zákona ministerstvu.

(2) Výsledky jednání komise včetně případných návrhů na opatření jsou obsažena ve vyjádření, které je uloženo na ministerstvu i na příslušné vysoké škole nebo fakultě.

(3) Komise předloží jednou za dva roky vládě zprávu o své činnosti.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 5

Činnost komise materiálně a administrativně zabezpečuje ministerstvo.

§ 6

Komise vydá jednací řád, v kterém upraví způsob práce a jednání komise a pracovních skupin včetně jejich uspořádání.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 odst. 1 zákona.

2) § 17 odst. 2 a § 41 zákona.

3) § 17 odst. 2 písm.a) zákona.

4) § 17 odst. 2 písm.b) zákona.

5) § 41 zákona.