Vyhláška č. 352/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990

OBSAH

352

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 27. srpna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d) a j) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. (úplné znění č. 245/1990 Sb.):


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 141/1990 Sb., vyhlášky č. 267/1990 Sb. a vyhlášky č. 317/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Posudkové komise

(1) Posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení ustavuje okresní správa sociálního zabezpečení. Posudkové komise ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „ministerstvo“) ustavuje ministerstvo.

(2) Posudkové lékaře sociálního zabezpečení a tajemníky posudkových komisí okresní správy sociálního zabezpečení určuje okresní správa sociálního zabezpečení z řad svých odborných pracovníků. Posudkové lékaře sociálního zabezpečení a tajemníky posudkových komisí ministerstva určuje ministerstvo z řad svých odborných pracovníků. Další členy posudkové komise z řad obvodních lékařů, odborných lékařů a posudkových lékařů určuje okresní správa sociálního zabezpečení na návrh příslušných zdravotnických zařízení. Další členy posudkové komise ministerstva určuje ministerstvo z řad odborných lékařů jednotlivých klinických oborů ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví České republiky.

(3) Posudková komise jedná v tříčlenném složení; vždy musí být přítomen posudkový lékař sociálního zabezpečení, který je předsedou komise, tajemník a další lékař. Posudková komise se usnáší většinou hlasů.

(4) Posudkový lékař sociálního zabezpečení, který řídí jednání komise, určuje její konkrétní složení, rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání a seznamuje občana s výrokem komise, včetně poučení o opravných prostředcích a o dalším postupu občana.

(5) O uznání invalidity nebo částečné invalidity v řízení při přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity nebo částečné invalidity z podnětu lékařské poradní komise vydá okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnutí.

(6) Členové posudkové komise a občané přizvaní k jednání jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s jednáním dozvěděli.

(7) Ministerstvo může pověřit jinou okresní správu sociálního zabezpečení, aby její posudková komise posoudila zdravotní stav a pracovní schopnost občana v případě, že se posudkové komise příslušné okresní správy staly nezpůsobilé jednat vyloučením svých členů pro podjatost.“.

2. § 2 odst. 1 písm. c) zní:

c) zástupce odborových orgánů a společenských organizací a občanských sdružení.“.

3. V § 2 odst. 1 se vypouští písmeno f) a dosavadní písmeno g) se označuje jako f).

4. V § 4 na konci se tečka nahrazuje středníkem a připojují se slova: „mohou také zasedat na příslušných správách sociálního zabezpečení.“.

5. V § 6 odst. 1 se slova „Okresní národní výbor“ nahrazují slovy „Okresní správa sociálního zabezpečení“.

6. V § 6 odstavce 3 až 5 zní:

(3) Posudkové komise okresních správ sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů při zajišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách.

(4) Zjišťovací lékařskou prohlídku v řízení o dávku nebo službu sociálního zabezpečení uskuteční posudková komise okresní správy sociálního zabezpečení do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy okresní správa sociálního zabezpečení převzala správnou a úplnou podkladovou dokumentaci.

(5) Kontrolní lékařskou prohlídku uskuteční posudková komise okresní správy sociálního zabezpečení

1. ve lhůtě stanovené při předchozím jednání, nebo

2. zjistí-li posudkové významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky, nebo

3. z podnětu jiného orgánu sociálního zabezpečení.“.

7. § 7 až 9 se vypouštějí.

8. V příloze č. 3 odst. 2 písm. c) zní:

c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dálkové dopravy.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.