Čiastka č. 41/1990 Zb.

Vydaná dňa: 18.06.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/1990 Zb. Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.)
248/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 18.06.1990
249/1990 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady 18.06.1990
250/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku 01.07.1990
251/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb., vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb. a č. 90/1989 Zb. a smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú cestné motorové vozidlá 09.07.1990
252/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 01.07.1990
253/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky 18.06.1990
254/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja 18.06.1990
255/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy