Vyhláška č. 252/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 01.07.1990

OBSAH

252

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 12. června 1990,

kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České republiky podle § 79 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan podle § 79 odst. 1 zákona, činí 150 Kčs.

(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 200 Kčs; byl-li přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 350 Kčs.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

JUDr. Hrazdíra v. r.