Vyhláška č. 250/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990 do03.02.1993
Účinnosť od 01.07.1990 do03.02.1993
Zrušený 32/1993 Z. z.

250

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 18. júna 1990

o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku

Federálne ministerstvo financií podľa § 10 odst. 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku ustanovuje:


§ 1

Úhrada nákladov na príspevok1)

(1) Platitelia2) použijú na úhradu príspevku opráveným osobám prostriedky štátneho rozpočtu federácie.

(2) Prostriedky na úhradu príspevkov čerpajú platitelia raz mesačne vždy pred nimi určeným výplatným termínom3) jednou súhrnnou sumou pre všetky oprávnené osoby z osobitných účtov Federálneho ministerstva financií otvorených v pobočkách Komerčnej banky a Všeobecnej úverovej banky v krajských mestách príkazom na inkaso predkladaným prostredníctvom svojho peňažného ústavu. Na príkaze na inkaso platiteľ uvedie príslušné číslo účtu z prehľadu uvedeného v prílohe tejto vyhlášky zodpovedajúce jeho miestnej krajskej príslušnosti a ďalej konštantný symbol 6418 a vo variabilnom symbole počet oprávnených osôb, na ktorý sa príspevok čerpá. Príkaz na inkaso predloží platiteľ svojmu peňažnému ústavu minimálne 2 dni pred určeným výplatným termínom príspevku.

(3) Prostriedky na úhradu príspevku čerpajú platitelia, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v prospech svojho bežného účtu.

(4) Ústredné orgány, národné výbory všetkých stupňov a ostatné rozpočtové organizácie čerpajú prostriedky na úhradu príspevku v prospech svojho účtu cudzích prostriedkov.

§ 2

Spôsob účtovania

Pri účtovaní nárokov na príspevok, jeho príjmu zo štátneho rozpočtu na bežný účet alebo na účet cudzích prostriedkov a pri jeho výplate použijú platitelia syntetické účty účtovej triedy 2 a 8, a to účty 201, 209, 210, 249,4) 255,5) 256, 259,4) 856,6) 8587) alebo 8998) uvedené v účtových osnovách pre príslušný druh organizácie.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 250/1990 Zb.

Prehľad osobitných účtov Federálneho ministerstva financií pre čerpanie príspevku platiteľmi v príslušnom kraji
Pre Hlavné mesto Prahu 1943-92129-011
Pre Stredočeský kraj 1943-2124-111
Pre Juhočeský kraj 1943-2123-231
Pre Západočeský kraj 1943-2123-311
Pre Severočeský kraj 1943-2128-411
Pre Východočeský kraj 1943-2122-511
Pre Juhomoravský kraj 1943-2124-621
Pre Severomoravský kraj 1943-2128-761
Pre Hlavné mesto SR Bratislavu 1943-2123-012
Pre Západoslovenský kraj 1943-2128-112
Pre Stredoslovenský kraj 1943-2127-312
Pre Východoslovenský kraj 1943-2126-512

Poznámky pod čiarou

1) § 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb.

2) § 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb.

3) Preddavky na plat za príslušný mesiac, v ktorom nárok na výplatu príspevku vznikol, alebo zúčtovanie platu za predchádzajúci mesiac.

4) Iba úrady dôchodkového zabezpečenia v prípade poukazov príspevkov dôchodcom prostredníctvom organizácií spojov.

5) Iba národné výbory v prípade, že vykonávajú výplaty oprávneným osobám na základe žiadosti.

6) Ak je platiteľom organizácia účtujúca podľa účtovej osnovy pre spoločenské a ostatné organizácie.

7) Ak je platiteľom organizácia účtujúca podľa účtovej osnovy pre hospodárske organizácie a pre peňažné a poisťovacie ústavy

8) Ak je platiteľom organizácia účtujúca podľa účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie.