Čiastka č. 33/1971 Zb.

Vydaná dňa: 24.11.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/1971 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni 26.11.1971
128/1971 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov 24.11.1971
129/1971 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov 01.01.1973
130/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní 24.11.1971
132/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch 24.11.1971
133/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972 24.11.1971