Čiastka č. 20/1949 Zb.

Vydaná dňa: 11.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1949 Zb. Zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom. 01.04.1949
53/1949 Zb. Zákon o cestovných pasoch 01.04.1949
54/1949 Zb. Nariadenie o letnom čase v roku 1949 11.03.1949
55/1949 Zb. Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií 11.03.1949
56/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení nariadenia ministra vnútorného obchodu zo dňa 23. decembra 1948, č. 317 Sb., ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe. 11.03.1949
57/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov 11.03.1949
58/1949 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 14 Sb., o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu 11.03.1949