Čiastka č. 108/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/1948 Zb. Zákon o národných dopravných podnikoch. 30.12.1948
312/1948 Zb. Zákon o organizácii štátnych lesov a statkov. 01.01.1949
313/1948 Zb. Zákon o viazaných stavebninách a ich prídele. 30.12.1948
315/1948 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov. 01.01.1949
316/1948 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa upravujú právne pomery Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami. 01.01.1949
317/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe 01.01.1949
318/1948 Zb. Nariadenie ministra vnútorného obchodu ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú. 01.01.1949