Čiastka č. 100/1948 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
270/1948 Zb. Zákon o prísahe sudcov. 18.12.1948
271/1948 Zb. Zákon o úľavách v plnení niektorých záväzkov, ktoré zneli na ríšske marky. 18.12.1948
272/1948 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov. 31.08.1948
273/1948 Zb. Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi. 18.12.1948
274/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska. 18.12.1948
275/1948 Zb. Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti. 01.01.1949
276/1948 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948. 01.12.1948
277/1948 Zb. Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie. 01.12.1948
278/1948 Zb. Zákon o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami. 18.12.1948
279/1948 Zb. Zákon o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom. 18.12.1948