Nariadenie vlády č. 88/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Platnosť od 26.02.2021
Účinnosť od 26.02.2021

OBSAH