Zákon č. 267/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 10.11.2017
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 14 a § 52 ods. 13 a 14 v bode 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2019 - 30.06.2019 Delená účinnosť
01.01.2018 - 31.12.2018