Opatrenie č. 344/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2017
Zrušený 304/2017 Z. z.

OBSAH

344

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 9. decembra 2016,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 1 a č. 2 znejú:

„Príloha č. 1 k opatreniu č. 449/2013 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU NA ÚČEL SOCIÁLNEHO BÝVANIA

Príloha č. 2 k opatreniu č. 449/2013 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA OBSTARANIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Arpád Érsek v. r.