Nariadenie vlády č. 418/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2015 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2015 - 31.08.2015