Nariadenie vlády č. 418/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

OBSAH