Zákon č. 219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 72/2014
Platnosť od 05.08.2014
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem druhej časti v čl. I, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2015, okrem § 7 až 11 v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015 a okrem § 2 ods. 2, § 5 ods. 2, 4 a 5, tretej hlavy v prvej časti, tretej čas...