Zákon č. 219/2014 Z. z.Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 177/2018 Z. z., 322/2019 Z. z.)

Čiastka 72/2014
Platnosť od 05.08.2014
Účinnosť od 01.11.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem druhej časti v čl. I, ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2015, okrem § 7 až 11 v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015 a okrem § 2 ods. 2, § 5 ods. 2, 4 a 5, tretej hlavy v prvej časti, tretej čas...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2019 322/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2019 - 31.10.2019 177/2018 Z. z.
01.01.2016 - 31.12.2018 Delená účinnosť
01.10.2015 - 31.12.2015 Delená účinnosť
01.09.2015 - 30.09.2015 Delená účinnosť
01.01.2015 - 31.08.2015

Pôvodný predpis

05.08.2014