Nariadenie vlády č. 281/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

Čiastka 64/2013
Platnosť od 06.09.2013
Účinnosť od 06.09.2013 do30.06.2015
Zrušený 70/2015 Z. z.

OBSAH

281

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. augusta 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „uvedené v prílohe č.1“ nahrádzajú slovami „uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 154, 14. 6. 2007) v platnom znení (ďalej len „smernica“)“.

2. V § 5 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe I smernice“.

3. V § 8 sa slová „podľa prílohy č. 1“ nahrádzajú slovami „podľa prílohy I smernice“.

4. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v platnom znení (ďalej len „smernica“)“.

5. Nadpis pod § 14 sa umiestňuje nad § 14.

6. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Pyrotechnické výrobky spĺňajúce základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy I štvrtého bodu smernice uvedené na trh od 4. júla 2013 sa považujú za pyrotechnické výrobky spĺňajúce požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.

7. V § 15 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

8. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

9. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 485/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Robert Fico v. r.