Vyhláška č. 476/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 Aktuálne znenie