Zákon č. 260/2011 Z. z.Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 355/2012 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 84/2011
Platnosť od 05.08.2011
Účinnosť od 01.07.2016