Vyhláška č. 122/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2010
Platnosť od 01.04.2010
Účinnosť od 01.04.2010 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z. a vyhlášky č. 588/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „Spoločenstvo“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.

2. V prílohe č. 2 časti A vysvetľujúce poznámky k odseku 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca znejú:

„Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo odosielateľa alebo vývozcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo. Identifikačné číslo odosielateľa sa neuvádza pri colnom režime tranzit. Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.“.

3. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca druhá veta znie:

„Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI;1) ak príjemca nemá pridelené číslo EORI,1) uvádza sa identifikačné číslo príjemcu, ktoré mu pridelili na daňové, colné alebo štatistické účely úrady v štáte, kde má príjemca sídlo alebo adresu trvalého pobytu.“.

4. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca druhá veta znie: „Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo.“ a tretia veta sa vypúšťa.

5. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky tretia veta znie:

„Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.“.

6. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa za ôsmu vetu vkladá nová deviata veta, ktorá znie:

„Ak sa tlačivo použije pri zjednodušenom postupe miestne colné konanie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZC a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu.“.

7. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa na konci pripája táto veta:

„Ak má vývozca alebo deklarant pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.“.

8. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca štvrtá veta znie: „Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo.“ a piata veta sa vypúšťa.

9. V prílohe č. 2 časti B vysvetľujúce poznámky k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca znejú:

„Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.“.

10. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky tretia veta znie:

„Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.“.

11. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa za desiatu vetu vkladá nová jedenásta a dvanásta veta, ktoré znejú:

„Ak má príjemca alebo deklarant pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca,8) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.“.

12. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 47 tlačiva Výpočet platieb pododseku Druh sa tabuľka na konci dopĺňa riadkom, ktorý znie:

1Q0Spotrebná daň z uhlia
“.

13. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) vypúšťajú kódy U090, U091, U088, U089, U180, U190, U280 a U290, v písmene d) sa vypúšťa kód T401 a v písmene e) sa vypúšťajú kódy R020 a R220.

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324/23, 10. 12. 2009).“.

15. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) tabuľka znie:

KódTovarNariadenie Rady
(ES) č. 1186/2009
Zákon č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších
predpisov
361Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Európskej úniečl. 3§ 48 ods. 2 písm. c)
362Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácnostičl. 12 ods. 1§ 48 ods. 2 písm. d)
363Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstvačl. 12 ods. 2§ 48 ods. 2 písm. d)
364Osobný majetok nadobudnutý dedenímčl. 17§ 48 ods. 2 písm. e)
365Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentovčl. 21§ 48 ods. 2 písm. f)
366Zásielky nepatrnej hodnotyčl. 23§ 48 ods. 2 písm. b)
367Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobečl. 25§ 48 ods. 2 písm. a)
368Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny do Európskej úniečl. 28§ 48 ods. 2 písm. g)
369Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosťčl. 34§ 48 ods. 2 písm. g)
370Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskumčl. 53§ 48 ods. 2 písm. j)
371Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkanivačl. 54§ 48 ods. 2 písm. k)
372Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečivčl. 59§ 48 ods. 2 písm. t)
373Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiachčl. 60§ 48 ods. 2 písm. l)
374Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosťčl. 61§ 48 ods. 2 písm. m)
375Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromyčl. 74§ 48 ods. 2 písm. n)
376Čestné vyznamenania a oceneniačl. 81§ 48 ods. 2 písm. o)
377Dary získané v rámci medzinárodných vzťahovčl. 82§ 48 ods. 2 písm. o)
378Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátovčl. 85§ 48 ods. 2 písm. o)
379Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodučl. 86§ 48 ods. 2 písm. p)
380Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodučl. 87§ 48 ods. 2 písm. r)
381Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusyčl. 95§ 48 ods. 2 písm. t)
382Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového právačl. 102§ 48 ods. 2 písm. u)
383Turistická informačná literatúračl. 103§ 48 ods. 2 písm. v)
384Rôzne dokumenty a predmety podľa čl. 104 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009čl. 104§ 48 ods. 2 písm. w)
385Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravyčl. 105§ 48 ods. 2 písm. x)
386Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravyčl. 106§ 48 ods. 2 písm. y)
387Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajnerochčl. 107§ 48 ods. 2 písm. z)
388Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetíčl. 112§ 48 ods. 2 písm. za)
389Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmetyčl. 113§ 48 ods. 2 písm. zb)
“.

16. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 39 tlačiva Kontingent sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo stropu“.

17. V prílohe č. 6 stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa skratka „KN“ nahrádza skratkou „SCS*“.

18. V prílohe č. 6 sa na konci pripája táto veta:

„* SCS – Spoločný colný sadzobník“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.


Ján Počiatek v. r.