Vyhláška č. 122/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2010
Platnosť od 01.04.2010
Účinnosť od 01.04.2010 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH