Vyhláška č. 536/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Čiastka 187/2009
Platnosť od 17.12.2009 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

536

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 10. decembra 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok sa mení takto:

1. V § 2 písmeno g) znie:

g) zmluvou o poskytnutí palubnej jednotky zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom systému a prevádzkovateľom vozidla, ktorou sa prevádzkovateľ systému zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi vozidla do užívania palubnú jednotku a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje zložiť zábezpeku za poskytnutú palubnú jednotku,“.

2. V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

3. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o výšku prijatej odplaty podľa § 9 ods. 3 písm. d) a“.

4. V § 18 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a platí sa odplata podľa § 9 ods. 3 písm. d)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ľubomír Vážny v. r.