Nariadenie vlády č. 415/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.

Čiastka 149/2009
Platnosť od 27.10.2009
Účinnosť od 24.11.2009

415

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. septembra 2009,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.


§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 415/2009 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).