Nariadenie vlády č. 218/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

218

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. mája 2009,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny sa mení takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5, 7, 8, 12 až 16 znejú:

4) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

5) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

7) § 8 zákona č. 39/2007 Z. z.

8) § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

12) § 8 ods. 3 písm. f) a § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.

13) § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z.

14) § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z.

15) § 15 zákona č. 39/2007 Z. z.

16) § 9 zákona č. 39/2007 Z. z.“.

3. V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

4. V § 9 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

5. V § 14 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „referenčné laboratóriá členských štátov sú uvedené v prílohe č. 5 v bode I“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „v bode II“.

6. V § 14 ods. 5 sa slová „uvedenými v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.

7. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v znení

– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),

– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

8. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE DIAGNOSTIKU PSEUDOMORU HYDINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.