Opatrenie č. 153/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 624/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 56/2009
Platnosť od 28.04.2009
Účinnosť od 01.05.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.