Vyhláška č. 615/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Čiastka 207/2008
Platnosť od 30.12.2008 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2011
Zrušený 542/2011 Z. z.

615

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2009.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 74/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k vyhláške č. 615/2008 Z. z.

SPOTREBNÁ DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

VZOR