Vyhláška č. 569/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.03.2017
Zrušený 68/2017 Z. z.

OBSAH