Zákon č. 215/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 20.06.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2008 Aktuálne znenie