Vyhláška č. 620/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Čiastka 255/2007
Platnosť od 21.12.2007 do10.06.2010
Účinnosť od 01.01.2008 do10.06.2010
Zrušený 129/2010 Z. z.

620

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2007,

ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k vyhláške č. 620/2007 Z. z.

VZOR

FORMULÁR O ZMLUVNÝCH PODMIENKACH ZMLUVY O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE

VZOR

Vysvetlivky na vyplnenie formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Pravá časť formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere (ďalej len „formulár“) sa vypĺňa podľa nasledujúcich vysvetliviek. Informácie obsiahnuté vo formulári sa uvádzajú tak, aby boli jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Príslušný údaj vo formulári sa vyplní, ak je pre príslušný spotrebiteľský úver relevantný. Ak údaj nie je pre príslušný spotrebiteľský úver relevantný, označí sa príslušný riadok symbolom „–“.

1A

Uvádzajú sa identifikačné údaje veriteľa. Ak ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo.

1B

Ak spotrebiteľský úver slúži na nákup tovaru alebo služby, pričom vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, uvádza sa osoba, ktorá je vlastníkom tohto tovaru alebo služby.

1C

Ak existuje zmluva medzi veriteľom a predávajúcim o výlučnom poskytovaní spotrebiteľského úveru a na základe tejto zmluvy spotrebiteľ získal spotrebiteľský úver, uvádzajú sa informácie o adrese predávajúceho, na ktorej spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

2A

Uvádza sa celková výška a mena ponúkaného spotrebiteľského úveru alebo limit, do ktorého spotrebiteľ môže opakovane čerpať finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté ponúkaným spotrebiteľským úverom.

2B

Uvádzajú sa všetky informácie o podmienkach upravujúcich čerpanie ponúkaného spotrebiteľského úveru. Napríklad, či spotrebiteľský úver je bezúčelový a finančné prostriedky budú vyplatené v hotovosti alebo prevodom na spotrebiteľom zvolený účet alebo či je spotrebiteľský úver poskytnutý ako účelový len na nákup konkrétneho tovaru alebo služby, alebo či existujú obmedzenia čerpania spotrebiteľského úveru, napríklad denný limit čerpania a limit čerpania pri použití odlišných platobných prostriedkov.

2C

Uvádza sa výška, počet a termíny splátok ponúkaného spotrebiteľského úveru. Napríklad, či sa spotrebiteľský úver spláca anuitne, alebo sa úroky a poplatky splácajú ako prvé a istina neskôr alebo naopak, alebo či sa úroky a poplatky strhnú z celkovej výšky ponúkaného spotrebiteľského úveru. Ak z predchádzajúcich údajov o počte a termínoch splátok ponúkaného spotrebiteľského úveru nie je zrejmá konečná splatnosť ponúkaného úveru, uvádza sa, do akého obdobia musí byť ponúkaný spotrebiteľský úver splatený. Uvádza sa buď konkrétny dátum, alebo dĺžka obdobia v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch, na ktoré je ponúkaný spotrebiteľský úver poskytovaný.

2D

Ak je ponúkaný spotrebiteľský úver poskytovaný vo forme odloženej platby za tovar alebo službu alebo ako účelový úver na nákup tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, uvádza sa opis tohto tovaru alebo služby spolu s cenou tohto tovaru alebo služby a prípadná akontácia.

2E

Ak spotrebiteľský úver slúži na nákup tovaru alebo služby, pričom vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, uvádzajú sa podmienky, za ktorých spotrebiteľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru alebo službe.

2F

Ak je pri poskytnutí ponúkaného spotrebiteľského úveru požadované ručenie alebo poistenie, ktoré je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru, uvádza sa typ tohto ručenia alebo poistenia, napríklad hmotné zabezpečenie, zrážky zo mzdy, ručiteľ, poistenie spotrebiteľského úveru alebo životné poistenie.

2G

Uvádza sa spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, napríklad splatením celej dlžnej sumy, splatením dlžnej sumy a písomnou žiadosťou spotrebiteľa o zrušenie kreditnej alebo revolvingovej karty, splatením dlžnej sumy a vrátením kreditnej alebo revolvingovej karty alebo zrušením kartového účtu.

2H

Stručne sa uvádzajú následky nesplácania ponúkaného spotrebiteľského úveru, napríklad že spotrebiteľ bude povinný platiť sankčné úroky, poplatky za omeškanie alebo iné poplatky, ostatné následky nesplácania ponúkaného spotrebiteľského úveru, napríklad postúpenie pohľadávky, možnosť exekúcie, dražby hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku spotrebiteľa, zápis do zoznamu neplatičov a zhoršenie prístupu k ďalším úverom. Zároveň sa uvádzajú aj podmienky, za ktorých tieto následky môžu nastať, napríklad omeškanie v dvoch splátkach a omeškanie dlhšie ako určité obdobie.

3A

Uvádza sa výška celkových nákladov spotrebiteľa spojených s ponúkaným spotrebiteľským úverom, ktorá je vyčíslená v súlade s § 2 písm. c) zákona.

3B

Ak sa za ponúkaný spotrebiteľský úver platia úroky, uvádza sa výška ročnej úrokovej sadzby v percentách. Tiež sa uvádza, či ide o fixnú ročnú úrokovú sadzbu, alebo variabilnú ročnú úrokovú sadzbu. Ak sa spotrebiteľský úver ponúka s variabilnou ročnou úrokovou sadzbou, uvádza sa obdobie fixácie variabilnej úrokovej sadzby, index alebo referenčná úroková sadzba, od ktorých bude závisieť zmena variabilnej ročnej úrokovej sadzby, ako aj metóda a termíny zmeny variabilnej ročnej úrokovej sadzby.

3C

Uvádza sa hodnota RPMN pre ponúkaný spotrebiteľský úver vyčíslená na základe ponuky veriteľa alebo požiadaviek spotrebiteľa. Pri spotrebiteľskom úvere poskytovanom prostredníctvom kreditnej karty (revolvingového úveru), pri ktorom nie je možné určiť RPMN, sa riadok nevypĺňa.

3D

Uvádza sa priemerná hodnota RPMN pre podobný spotrebiteľský úver alebo priemerná hodnota úrokovej miery pre kreditné karty platná ku dňu poskytnutia formulára spotrebiteľovi, ktorá je uverejnená podľa § 7a ods. 2 zákona.

3E

Uvádzajú sa náklady uvedené v § 2 písm. c) prvom až piatom bode zákona, ktoré neboli zahrnuté do výpočtu RPMN a sú povinné na získanie ponúkaného spotrebiteľského úveru. Pri spotrebiteľských úveroch poskytnutých prostredníctvom kreditných kariet sa podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona uvádzajú poplatky súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru.

4A

Uvádza sa možnosť splatenia ponúkaného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Ak veriteľ bude pri predčasnom splatení ponúkaného spotrebiteľského úveru požadovať poplatok za predčasné splatenie, uvádza sa výška tohto poplatku alebo spôsob určenia jeho výšky.

4B

Ak sú splnené podmienky podľa § 7 zákona, uvádzajú sa práva spotrebiteľa podľa § 7 ods. 1 zákona.

4C

Ak veriteľ umožňuje mimosúdne riešenie sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere, uvádza sa takáto možnosť.

4D

Uvádza sa názov a adresa príslušného kontrolného orgánu podľa § 8 ods. 1 zákona.

Použité skratky

skratka popis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RPMN ročná percentuálna miera nákladov