Zákon č. 617/2007 Z. z.Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 545/2010 Z. z., 392/2015 Z. z.)

Čiastka 255/2007
Platnosť od 21.12.2007
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH