Vyhláška č. 498/2007 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa

Čiastka 211/2007
Platnosť od 09.11.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.02.2008 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

498

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 9. októbra 2007

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia úmrtia Andreja Kmeťa

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia úmrtia botanika, geológa, mineralóga, archeológa, paleontológa, etnografa, folkloristu, zberateľa a národovca Andreja Kmeťa sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka sú v kompozícii štylizovanej mohyly v tvare písmena „M“, symbolizujúceho múzeum a Muzeálnu slovenskú spoločnosť, vyobrazené atribúty muzeálnej zbierkovej činnosti. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince a pod ním je štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v jeho spodnej časti. Pod skratkou názvu peňažnej jednotky Slovenskej republiky „Sk“ je pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka letopočet razby „2008“. Štylizovaná iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami sú umiestnené pod letopočtom razby pri pravom okraji dvestokorunáka.

(2) Na rube dvestokorunáka v strede mincového poľa je vyobrazený portrét Andreja Kmeťa v pravej časti doplnený vyobrazením fragmentov predmetov z jeho zberateľskej činnosti. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v opise zľava doprava od horného okraja mince meno a priezvisko „ANDREJ KMEŤ“ a vpravo od portrétu sú v opise zľava doprava letopočty jeho narodenia a úmrtia „1841 – 1908“.

(3) Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený text „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.


Ivan Šramko v. r.