Zákon č. 460/2007 Z. z.Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 195/2007
Platnosť od 11.10.2007
Účinnosť od 14.11.2020