Zákon č. 460/2007 Z. z.Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 547/2011 Z. z., 352/2013 Z. z.)

Čiastka 195/2007
Platnosť od 11.10.2007
Účinnosť od 01.01.2014