369

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. augusta 2007

o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje niektoré podporné opatrenia v pôdohospodárstve formou dotácií a subvencovaných služieb a tovarov.

Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe

§ 2

Dotácia na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

(1) Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe založenej podľa osobitných predpisov1) na zabezpečenie účasti chovateľov hospodárskych zvierat2) (ďalej len „chovateľ“) a pestovateľov poľnohospodárskych plodín2) (ďalej len „pestovateľ“) na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch (ďalej len „výstava“).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na výstavy hospodárskych zvierat2a) a na výstavy poľnohospodárskych plodín schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v príslušnom kalendárnom roku okrem sladkovodných rýb.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov.

(4) Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1. registračný poplatok,

2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2a

Dotácia na ocenenie podniku

(1) Dotáciu na ocenenie podniku2b) v súťaži na výstavách schválených ministerstvom na území Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť právnickej osobe1) organizujúcej súťaž.

(2) Ocenenie v súťaži na výstavách možno poskytnúť podniku do výšky podľa osobitných predpisov.2b)

(3) Dotácia podľa odseku 1 sa vypočíta podľa limitu uvedeného v prílohe č. 1a.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je výpočet celkovej hodnoty dotácie na ocenenia na výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1b.

§ 3

Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách

(1) Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku2b) do 100 % oprávnených nákladov.

(2) Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1. registračný poplatok,

2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,

b) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu2b) za príslušný fiškálny rok3) a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 4

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

(1) Dotáciu do 100 % prevádzkových nákladov na založenie a vedenie plemennej knihy4) a plemenárskej evidencie5) možno poskytnúť uznanej chovateľskej organizácii6) alebo poverenej plemenárskej organizácii7) podľa počtu novozapísaných hospodárskych zvierat za predchádzajúci kalendárny rok. Dotáciu možno poskytnúť formou sadzby na jedno novozapísané hospodárske zviera príslušného druhu a plemena v plemennej knihe, ktorá sa uverejňuje do 31. januára príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpis z plemennej knihy alebo plemenárskej evidencie o počte novozapísaných hospodárskych zvierat za predchádzajúci kalendárny rok,

b) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

§ 5

Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat

(1) Dotáciu na skončenú kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat8) (ďalej len „testovanie“) možno poskytnúť poverenej plemenárskej organizácii alebo uznanej chovateľskej organizácii na účel poskytnutia subvencovanej služby chovateľovi.

(2) Subvencovanú službu chovateľovi podľa odseku 1 možno poskytnúť do 70 % jej hodnoty.

(3) Subvencovanou službou sa rozumie testovanie týchto zvierat:

a) hovädzí dobytok

1. kontrola mliekovej úžitkovosti okrem kontroly kvality mlieka,

2. kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,

3. kontrola mäsovej úžitkovosti,

4. kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty,

5. kontrola zdravia, genetické hodnotenie zdravia a testovanie zdravia,

6. overovanie pôvodu,

b) kone

1. genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastností,

2. kontrola úžitkovosti, ktorá sa vykonáva pri skúškach výkonnosti,

3. kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,

4. overovanie pôvodu,

c) ošípané

1. kontrola reprodukčnej úžitkovosti,

2. kontrola dedičnosti úžitkových vlastností,

3. kontrola vlastnej úžitkovosti,

4. kontrola úžitkovosti, výkrmnosti a jatočnej hodnoty vrátane skúšok kvality mäsa vykonávaných v staničných testoch,

5. kontrola zdravia,

6. overovanie pôvodu,

7. analýza genetických markerov na zisťovanie plodnosti, intenzity rastu a stresu citlivosti,

8. overenie prasníc materských plemien a kancov na stres citlivosti,

d) ovce a kozy

1. kontrola reprodukčných vlastností, mliekovej úžitkovosti a intenzity rastu jahniat pri dojných a kombinovaných plemenách oviec,

2. kontrola reprodukčných vlastností a intenzity rastu jahniat pri nedojných plemenách oviec,

3. kontrola mliekovej úžitkovosti dojných kôz a intenzity rastu kozliat,

4. kontrola výkrmnosti a jatočnej hodnoty oviec,

5. overovanie pôvodu,

6. genetické hodnotenie, kontrola zdravia a testovanie zdravia oviec a kôz,

7. testovanie plemenných zvierat na TSE,

e) hydina

1. kontrola reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty v šľachtiteľských chovoch,

2. overovanie pôvodu v šľachtiteľských chovoch,

3. kontrola zdravia a genetické hodnotenie zdravia,

f) včely medonosné

1. kontrola mednej úžitkovosti a produkcie vosku,

2. kontrola zdravia dospelých včiel a zdravia včelieho plodu,

g) králiky a kožušinové zvieratá

1. kontrola úžitkových reprodukčných vlastností, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,

2. overovanie pôvodu,

h) bežce

1. kontrola úžitkovosti reprodukčných vlastností, rastovej intenzity, výkrmnej schopnosti a jatočnej hodnoty,

2. kontrola zdravia, genetické hodnotenie a testovanie zdravia,

3. overovanie pôvodu.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je predpokladaný rozsah testovania a celkové náklady na testovanie zvierat, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

§ 6

Dotácia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov

(1) Dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov9) kategórie 2 (kadáverov) možno poskytnúť podniku na zabezpečenie odstraňovania a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov formou subvencovanej služby chovateľovi.

(2) Subvencovanou službou chovateľovi podľa odseku 1 sa rozumie

a) odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2 (kadáverov),

b) likvidácia živočíšnych vedľajších produktov.

(3) Subvencovanú službu chovateľovi možno poskytnúť do

a) 100 % jej hodnoty podľa odseku 2 písm. a),

b) 75 % jej hodnoty podľa odseku 2 písm. b).

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaného rozsahu a hodnoty subvencovanej služby, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.

§ 7

Dotácia na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov

(1) Dotáciu na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov možno poskytnúť chovateľovi alebo právnickej osobe založenej chovateľmi, ktorí sú producentmi živočíšnych vedľajších produktov kategórie 2.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 40 % oprávnených nákladov, najviac do 500 000 Sk na jednu spaľovňu nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov.

(3) Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov.

(4) Za oprávnené náklady sa nepovažujú náklady na dopravu, stavebné náklady a náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o schválení činnosti podľa osobitného predpisu,10)

b) kalkulácia predpokladaných nákladov na nákup a inštaláciu technológie spaľovne nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7.

§ 8

Dotácia na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat

(1) Dotáciu na zvýšenie kvality mäsa jatočných kurčiat možno poskytnúť podniku3) do 100 % hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov použitých pri ich chove.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na aplikáciu vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov pri chove jatočných kurčiat,

b) výpočet predpokladanej hodnoty aplikovaných vitamínov, esenciálnych aminokyselín a mikroprvkov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 9

Dotácia na zvýšenie kvality odstavčiat

(1) Dotáciu na zvýšenie kvality odstavčiat v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách11) možno poskytnúť podniku3) do 100 % hodnoty aplikovaných vitamínov, minerálnych látok, probiotík, schutňovadiel a esenciálnych aminokyselín (ďalej len „podporná látka“) podávaných prasniciam a ciciakom do ich odstavu.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) odporúčanie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na aplikáciu podporných látok prasniciam a ciciakom v šľachtiteľských chovoch a iných šľachtiteľských jednotkách,

b) výpočet predpokladanej hodnoty aplikácie podporných látok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9,

c) kópia rozhodnutia alebo dekrétu o uznaní šľachtiteľského chovu vydané ministerstvom alebo dekrétu o uznaní rozmnožovacieho chovu vydaného uznanou chovateľskou organizáciou,12)

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 9a

Dotácia na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných

(1) Dotáciu na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku chovateľovi.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na zvýšenú najmenšiu plochu jedného ustajňovacieho miesta pre jednu ošípanú najmenej o 5 %.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby na jedno ustajňovacie miesto, ktorú uverejňuje ministerstvo do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9a,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o skutočnej kapacite objektov pre chov ošípaných podľa kategórií a o priemernom počte chovaných ošípaných v príslušnom kalendárnom roku,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat.12a)

§ 9b

Dotácia na zlepšenie životných podmienok ošípaných

(1) Dotáciu na zlepšenie životných podmienok ošípaných možno poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku podniku,3) ktorému ministerstvo uznalo šľachtiteľský chov alebo ktorému uznaná chovateľská organizácia12b) uznala rozmnožovací chov ošípaných.12)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na

a) ošetrovanie kŕmnych zmesí viazačmi toxínov plesní,

b) ohrev vody na napájanie ošípaných,

c) vyhrievanie ležovísk pre ciciaky a odstavčatá.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby, ktorá sa uverejňuje do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. a) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9b,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o priemernom počte chovaných ošípaných v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení viazačov toxínov plesní v kŕmnych zmesiach,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. b) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9c,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o priemernom počte chovaných ošípaných v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení ohrevu vody na napájanie ošípaných,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

(6) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 2 písm. c) okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet celkovej dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9d,

b) potvrdenie úradného veterinárneho lekára o priemernom počte chovaných ošípaných podľa kategórií v príslušnom kalendárnom roku a o zabezpečení vyhrievania ležovísk pre ciciaky a odstavčatá,

c) kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri zvierat,

d) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 10

Dotácia na včelstvá

(1) Dotáciu možno poskytnúť podniku3) na päť a viac včelstiev.

(2) Dotáciu na včelstvá podľa odseku 1 možno poskytnúť do 250 Sk na jedno včelstvo evidované v centrálnom registri zvierat12a) k 31. máju príslušného kalendárneho roka.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpočet dotácie na stav včelstiev podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10,

b) potvrdenie o počte včelstiev evidovaných v centrálnom registri zvierat k 31. máju príslušného kalendárneho roka vydané Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu3) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 11

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na poľnohospodárskych plodinách

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami13) na poľnohospodárskych plodinách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený proti prírodným katastrofám na príslušných poľnohospodárskych plodinách, na ktorých strata vznikla,

b) 40 % straty, ak nie je pestovateľ poistený proti prírodným katastrofám na príslušných poľnohospodárskych plodinách, na ktorých strata vznikla.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestovateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len “platobná agentúra) oznámenie o poškodení poľnohospodárskych plodín prírodnou katastrofou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 11.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.14)

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškodených poľnohospodárskych plodín prírodnou katastrofou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva (ďalej len „kontrolný ústav“),

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnou katastrofou na príslušných poľnohospodárskych plodinách, ak je pestovateľ poistený.

§ 12

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na hospodárskych zvieratách

(1) Dotáciu možno poskytnúť chovateľovi na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami na hospodárskych zvieratách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je chovateľ poistený proti prírodným katastrofám na hospodárskych zvieratách, na ktorých vznikla strata,

b) 40 % straty, ak nie je chovateľ poistený proti prírodným katastrofám na hospodárskych zvieratách, na ktorých vznikla strata.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť chovateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží platobnej agentúre oznámenie o strate na hospodárskych zvieratách spôsobenej prírodnou katastrofou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 12.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke straty na hospodárskych zvieratách spôsobenej prírodnou katastrofou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnou katastrofou na hospodárskych zvieratách, ak je chovateľ poistený.

§ 13

Dotácia na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách

(1) Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami15) na poľnohospodárskych plodinách v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 80 % straty vypočítanej podľa osobitného predpisu16) zníženej o poistné plnenie, ak je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam, ktoré spôsobili stratu na príslušnej poľnohospodárskej plodine,

b) 25 % straty vypočítanej podľa osobitného predpisu,16) ak nie je pestovateľ poistený proti nepriaznivým poveternostným udalostiam, ktoré spôsobili stratu na príslušnej poľnohospodárskej plodine.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť pestovateľovi, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku straty predloží platobnej agentúre oznámenie o poškodení poľnohospodárskych plodín nepriaznivou poveternostnou udalosťou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 13.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškodených poľnohospodárskych plodín nepriaznivou poveternostnou udalosťou, zloženej zo zástupcu platobnej agentúry a kontrolného ústavu,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými udalosťami na príslušných poľnohospodárskych plodinách, ak je pestovateľ poistený.

§ 14

Dotácia na úhradu straty na hospodárskych zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na hospodárskych zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť chovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nariadených opatreniach na ochorenia hospodárskych zvierat chorobami uvedenými v osobitnom predpise,19)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie hospodárskych zvierat, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa, že tieto hospodárske zvieratá nemá poistené.

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené chorobami na hospodárskych zvieratách, ak je chovateľ poistený.

§ 15

Dotácia na úhradu straty na plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného opatrenia20) možno poskytnúť pestovateľovi do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa osobitného predpisu18) je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) vyhláseného opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,21)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie poľnohospodárskych plodín, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie pestovateľa, že tieto poľnohospodárske plodiny nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené ochoreniami poľnohospodárskych plodín, ak je pestovateľ poistený.

§ 16

Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve

(1) Dotáciu na platby poistného v poľnohospodárstve možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 50 % ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami na poľnohospodárskych plodinách, hospodárskych zvieratách alebo ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách, škodlivými organizmami a škodlivými činiteľmi,22) ochoreniami hospodárskych zvierat chorobami uvedenými v osobitnom predpise.23)

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia poistnej zmluvy, ak je uzavretá,

b) výpočet predpokladanej hodnoty poistného na príslušný rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14.

Dotácie na spracovanie, odbyt a zvýšenie kvality poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

§ 17

Dotácia pre podnik na účasť na výstavách

(1) Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku24) podľa osobitného predpisu25) do 100 % oprávnených nákladov.

(2) Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1. registračný poplatok,

2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov podniku, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 15,

b) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu25) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 18

Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov chovateľov a pestovateľov

(1) Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov chovateľov a pestovateľov podľa osobitného predpisu26) možno poskytnúť právnickej osobe založenej chovateľmi alebo pestovateľmi podľa osobitných predpisov2) na účel poskytnutia subvencovanej služby chovateľovi a pestovateľovi.

(2) Subvencovanou službou sa rozumie

a) porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,

b) analýza konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,

c) analýza motivácie spotrebiteľského správania sa na trhu,

d) vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,

e) školenie a poradenstvo27) v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,28)

f) úhrada poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,

g) vypracovanie technických noriem,

h) vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kontrola ich aktuálnosti,

i) školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,

j) vydanie certifikácie typu výrobku,

k) kontrola certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.29)

(3) Subvencovanú službu podľa odseku 2 možno poskytnúť do 100 % jej hodnoty.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladanej hodnoty subvencovanej služby, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 16,

b) certifikát o udelení akreditácie na výkon činností podľa odseku 2 písm. a), e), h) až k),

c) rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k).

§ 19

Dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ich spracovaní v podniku potravinárskeho priemyslu

(1) Dotáciu na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov pri ich spracovaní možno poskytnúť podniku24) v potravinárskom priemysle podľa osobitného predpisu.26)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na tieto činnosti:

a) porovnávanie senzorických vlastností výrobkov,

b) analýzu konkurencieschopnosti a akceptovateľnosti výrobku spotrebiteľom,

c) analýzu motivácie spotrebiteľského správania sa na trhu,

d) vypracovanie návrhov a tvorby špecifikácie a jednotného dokumentu pre chránené zemepisné označenia alebo chránené označenia pôvodu a žiadosti o zápis zaručenej tradičnej špeciality vrátane odbornej pomoci pri ich príprave,

e) školenie a poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa osobitných predpisov,28)

f) úhradu poplatkov certifikačnému orgánu pri zavedení a získaní systémov kvality,

g) vypracovanie technických noriem,30)

h) vypracovanie príručky kvality alebo systému založeného na analýze rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kontrola ich aktuálnosti,

i) školenie zamestnancov o uplatňovaní systémov kvality,

j) vydanie certifikácie typu výrobku,

k) kontrolu certifikovaného výrobku pred jeho uvedením na trh.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % vyfakturovaných činností uvedených v odseku 2.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladanej hodnoty činností, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 17,

b) certifikát o udelení akreditácie a certifikácie na výkon činností podľa odseku 2 písm. a), e), h) až k),

c) rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o žiadosti o zápis chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, alebo rozhodnutie ministerstva o zaradení výrobku do zoznamu zaručených tradičných špecialít podľa odseku 2 písm. a) až d), j) a k).

Dotácie v lesnom hospodárstve

§ 20

Dotácia na pestovanie a ochranu lesov

(1) Dotáciu na pestovanie a ochranu lesov zaradených v hospodárskych súboroch lesných typov podľa prílohy č. 18 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.31)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na

a) obnovu lesa,32)

b) ochranu a ošetrovanie mladých lesných porastov,33)

c) výchovu lesa,34)

d) ochranu lesa.35)

(3) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. a) sa považujú priame náklady na

a) umelú obnovu lesa,32)

b) zalesnenie plôch po prírodných katastrofách.

(4) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. b) sa považujú priame náklady na

a) okopávanie sadeníc a vyžínanie lesných kultúr,

b) chemické ošetrenie a biologické ošetrenie lesných kultúr a nárastov.

(5) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. c) sa považujú priame náklady na prečistky.34)

(6) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 písm. d) sa považujú priame náklady na

a) oplocovanie mladých lesných porastov a likvidáciu nefunkčného oplotenia,

b) nákup lapačov a feromónových odparníkov,

c) inštaláciu lapákov a lapačov proti podkôrnemu hmyzu,

d) chemickú asanáciu alebo mechanickú asanáciu lapákov,

e) mechanickú ochranu pred biotickými škodlivými činiteľmi.

(7) Za priame náklady sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.

(8) Za oprávnené náklady podľa odseku 3 písm. a) sa nepovažujú náklady na opakované zalesnenie.

(9) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na obnovu lesa a zalesňovanie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 19,

b) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na ošetrovanie kultúr, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 20,

c) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na ochranu kultúr, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 21,

d) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na prečistky, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 22, alebo

e) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na ochranu lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 23.

§ 21

Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov

(1) Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov36) možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na

a) budovanie a údržbu lesných chodníkov,

b) značenie a údržbu značenia lesných chodníkov,

c) budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa vrátane zariadení pre zdravotne postihnuté osoby.

(3) Za oprávnené náklady podľa odseku 2 sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.

(4) Za oprávnené náklady sa nepovažujú náklady na vypracovanie projektu podľa odseku 5.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je projekt, ktorý obsahuje

a) názov,

b) charakteristiku,

c) názov vykonávateľa,

d) termín realizácie,

e) miesto realizácie,

f) predpokladaný rozpočet,

g) mapový podklad s vyznačením miesta realizácie.

§ 22

Dotácia na platby poistného na lesy

(1) Dotáciu na platby poistného na lesné porasty alebo reprodukčný materiál37) v lesných škôlkach možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa25) do 50 % ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli alebo ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli.

a) 80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami,

b) 50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia poistnej zmluvy, ak je uzavretá,

b) výpočet predpokladanej hodnoty poistného na lesy na príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 24.

§ 23

Dotácia na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch

(1) Dotáciu na rastlinolekársku starostlivosť38) v lesoch možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov na

a) nákup prípravkov proti škodlivým organizmom vrátane biologickej ochrany,

b) aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín39) proti škodlivým organizmom,

c) asanáciu zvyškov po ťažbe uhadzovaním a následným mechanickým ošetrením alebo chemickým ošetrením, alebo pálením.

(3) Za oprávnené náklady sa považujú osobné náklady, spotreba materiálu a úhrada služieb na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov na rastlinolekársku starostlivosť v lesoch, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 25.

§ 24

Dotácia pre podnik v lesnom hospodárstve na účasť na výstavách

(1) Dotáciu na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť podniku lesného hospodárstva podľa osobitného predpisu24) do 100 % oprávnených nákladov.

(2) Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1. registračný poplatok,

2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov podniku lesného hospodárstva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 26,

b) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu25) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 25

Dotácia na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach

(1) Dotáciu možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa na úhradu straty spôsobenej prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach40) v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie, ak je obhospodarovateľ lesa poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam na príslušných lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach,

b) 40 % straty, ak nie je obhospodarovateľ lesa poistený proti prírodným katastrofám alebo nepriaznivým poveternostným udalostiam na príslušných lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ak do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku prírodnej katastrofy predloží oznámenie o strate na lesných porastoch a reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach spôsobenej prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 27.

(4) Výpočet straty podľa odseku 2 je obsahom znaleckého posudku.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) znaleckého posudku,

b) poistnej zmluvy na poistenie lesných porastov alebo reprodukčného materiálu v lesných škôlkach, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie obhospodarovateľa lesa, že lesné porasty alebo reprodukčný materiál v lesných škôlkach nemá poistené,

c) záznamu komisie o vykonanej obhliadke poškodených lesných porastov a reprodukčného materiálu v lesných škôlkach prírodnou katastrofou alebo nepriaznivou poveternostnou udalosťou, zloženej z jedného zástupcu platobnej agentúry a obvodného lesného úradu,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými udalosťami na lesných porastoch alebo reprodukčnom materiáli v lesných škôlkach.

Dotácie v rybnom hospodárstve

§ 26

Dotácia na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia

(1) Dotáciu na úhradu straty na rybách41) v dôsledku nariadeného opatrenia podľa osobitného predpisu17) možno poskytnúť chovateľovi rýb do 100 % vypočítanej straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty.

(2) Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) rozhodnutia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o nariadených opatreniach na ochorenia rýb na choroby podľa osobitného predpisu,19)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie rýb, na ktorých vznikla strata, alebo čestné vyhlásenie chovateľa rýb, že ryby nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené chorobami rýb.

§ 26a

Dotácia na úhradu straty na rybách spôsobenej prírodnými katastrofami

(1) Dotáciu na úhradu straty na rybách spôsobenej prírodnými katastrofami v príslušnom kalendárnom roku možno poskytnúť chovateľovi rýb do

a) 100 % straty zníženej o poistné plnenie poskytnuté na úhradu straty, ak je chovateľ rýb poistený proti prírodným katastrofám, ktoré spôsobili stratu na príslušnom druhu rýb,

b) 40 % straty, ak nie je chovateľ rýb poistený proti prírodným katastrofám, ktoré spôsobili stratu na príslušnom druhu rýb.

(2) Výpočet straty podľa odseku 1 je obsahom znaleckého posudku.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je kópia

a) osvedčenia na chov rýb,41a)

b) znaleckého posudku,

c) poistnej zmluvy na poistenie rýb alebo čestné vyhlásenie chovateľa rýb, že ryby nemá poistené,

d) dokladu o vyplatení poistného plnenia za straty spôsobené na rybách prírodnou katastrofou.

§ 27

Dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb

(1) Dotáciu na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb42) možno poskytnúť podniku.2b)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na chov rýb osvedčených ministerstvom na jedno generačné stádo toho istého druhu, najmenej 150 ks v jednej prevádzke podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka do

a) 350 000 Sk na pstruha potočného,

b) 350 000 Sk na pstruha dúhového,

c) 480 000 Sk na lipňa tymianového.

(3) Vyprodukovaná násada generačným stádom musí v období od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka dosiahnuť najmenej 100 000 ks.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia osvedčenia na chov rýb,

b) výpočet dotácie na chov vybraných druhov rýb podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 28,

c) potvrdenie veterinárneho lekára o veterinárnom dohľade nad prevádzkou,

d) kópia dokladu o vedení základného stáda v investičnom majetku alebo kópia skladovej karty,

e) zoznam účtovných dokladov potvrdzujúcich odpredaj násad na zarybnenie na území Slovenskej republiky alebo vnútropodnikový presun požadovaného počtu násad vyprodukovaných generačným stádom v danom období,

f) potvrdenie odberateľa násad o použití násad na zarybnenie,

g) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu2b) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky.

§ 28

Dotácia na chov rýb

(1) Dotáciu na chov rýb možno poskytnúť chovateľovi rýb, ktorý dodrží podmienky chovu rýb podľa osobitného predpisu.44)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť formou sadzby na jeden hektár rybničnej plochy, najviac do 10 000 Sk na jeden hektár, pričom celková výmera rybničnej plochy chovateľa rýb musí byť najmenej päť hektárov.

(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) výpis z katastra nehnuteľností preukazujúci vodnú plochu s hospodárskym chovom,

b) kópia osvedčenia na chov rýb, vydaného ministerstvom,

c) čestné vyhlásenie chovateľa rýb o dodržiavaní podmienok podľa odseku 1,

d) doklad preukazujúci vlastnícke právo k rybničnej ploche alebo platnú zmluvu o nájme rybničnej plochy na hospodársky chov rýb,

e) potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o dodržiavaní podmienok podľa odseku 1,

f) výpočet predpokladanej dotácie na chov rýb, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 29.

Subvencovaná služba a tovar v pôdohospodárstve

§ 29

Subvencovaná služba a tovar na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb

(1) Subvencovanú službu a tovar na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb možno poskytnúť chovateľovi a chovateľovi rýb prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

(2) Subvencovanou službou a tovarom podľa odseku 1 sa rozumie

a) vakcína,

b) ostatné medikačné prípravky,

c) aplikácia vakcíny,

d) aplikácia medikačného prípravku,

e) skríning alebo analýza ochorenia,

f) rozbor odobratej vzorky,

g) usmrcovanie zvierat a rýb, ktoré môžu prenášať chorobu,

h) ďalšie úkony súvisiace s opatreniami eradikácie a prevencie uvedené v pohotovostných plánoch alebo národných programoch eradikácie.

(3) Subvencovanú službu podľa odseku 2 písm. c) až g) možno poskytnúť do 50 % jej hodnoty.

(4) Subvencovaný tovar podľa odseku 2 písm. a) a b) možno poskytnúť do 100 % jeho hodnoty.

(5) Subvencovanú službu a tovar možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu45) alebo národného programu eradikácie.17)

§ 29a

Dotácia na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat a rýb

(1) Dotáciu na eradikáciu a prevenciu ochorení hospodárskych zvierat a rýb možno poskytnúť podniku.2b)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % nákladov na nákup vakcíny alebo ostatných medikačných prípravkov najviac do výšky vypočítanej zo stanovených limitných cien za jednu dávku vakcíny alebo medikačného prípravku, ktoré sa uverejňujú do 31. mája príslušného kalendárneho roka vo vestníku ministerstva.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu alebo národného programu eradikácie.

(4) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 okrem príloh uvedených v § 32 ods. 5 je

a) kópia schváleného individuálneho eradikačného plánu,

b) zoznam účtovných dokladov o nákupe vakcíny alebo medikačných prípravkov,

c) čestné vyhlásenie o prijatej dotácii podľa osobitného predpisu2b) za príslušný fiškálny rok a za predchádzajúce dva fiškálne roky,

d) výpočet dotácie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 29a.

§ 30

Subvencovaná služba a tovar na karanténne opatrenia poľnohospodárskych plodín

(1) Subvencovanú službu a tovar na karanténne opatrenia46) poľnohospodárskych plodín možno poskytnúť podľa osobitného predpisu47) pestovateľovi prostredníctvom kontrolného ústavu.

(2) Subvencovanou službou a tovarom podľa odseku 1 sa rozumie

a) prípravok na ochranu poľnohospodárskych plodín vrátane ich biologickej ochrany,

b) aplikácia prípravku na ochranu poľnohospodárskych plodín,

c) realizácia vhodných opatrení na účely zničenia škodlivého organizmu,

d) rozbor odobratých vzoriek,

e) skríning alebo analýza škodlivých organizmov.

(3) Subvencovanú službu podľa odseku 2 písm. b) až e) možno poskytnúť do 50 % jej hodnoty.

(4) Subvencovaný tovar podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť do 100 % jeho hodnoty.

(5) Subvencovanú službu a tovar možno poskytnúť podľa národného pohotovostného plánu45) alebo národného programu eradikácie.17)

§ 32

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády okrem § 29 a 30 sa predkladajú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 30 platobnej agentúre v príslušnom kalendárnom roku na základe výzvy platobnej agentúry.

(2) Žiadosti podľa § 10 sa predkladajú platobnej agentúre do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

(3) Žiadosti, ktoré možno predložiť do 31. januára, a žiadosti podľa § 10, ktoré možno predložiť do 30. júna kalendárneho roka, v roku 2007 sa predkladajú do 30. septembra.

(4) Dotáciu, subvencovanú službu a tovar podľa tohto nariadenia vlády možno poskytnúť na základe zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom okrem subvencovanej služby a tovaru poskytnutých podľa § 29 a 30.

(5) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je

a) výpis z obchodného registra, nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu,

b) výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,

c) overená kópia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka48) a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,49) ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka,

d) výpis z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie starší ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,

e) výpis z registra združení s právnou subjektivitou, nie starší ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,

f) kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty,49a)

g) kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

h) potvrdenie daňového úradu nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok na daniach po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti; čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

i) potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,50) nie staršie ako tri mesiace.

(6) Oznámenie o strate podľa § 11 až 13 a § 25, ktorá vznikla do 15. augusta 2007, v roku 2007 sa predkladá platobnej agentúre do 31. augusta.

(7) Za oprávnené náklady podľa § 2a, 3, 8, 9, 10, 17, 24, 27 a 29a sa považujú aj náklady, ktoré vznikli od 1. januára príslušného kalendárneho roka do uzavretia zmluvy medzi platobnou agentúrou a žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tohto nariadenia vlády.

(8) Za oprávnený náklad sa nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.49a)

(9) Za oprávnené náklady podľa § 29a sa považujú aj náklady, ktoré vznikli v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(10) Určený limit podľa osobitných predpisov51) pri poskytnutí dotácie podľa § 3, 8 až 10, 17, 19, 22 a 24 sa prepočíta výmenným kurzom určeným Národnou bankou Slovenska k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.

(11) Dotáciu podľa § 2 až 28 nemožno poskytnúť tomu, kto

a) neoprávnene používa a zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,

b) je v likvidácii alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, prebieha konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre nedostatok majetku a vedie sa proti nemu exekučné konanie,

c) má blízku osobu52) člena štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorá podniká v obdobnom predmete činnosti a je s ním majetkovo a personálne prepojená, má nedoplatky na daniach a neoprávnene používa a zadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,

d) porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,53)

e) poberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov.


§ 32a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2008

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu strát podľa § 11 až 15, 25, 26 a 26a sa predkladajú platobnej agentúre na základe výzvy v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom strata vznikla.

(2) Žiadosť predložená podľa § 27 a 28 sa vybaví podľa tohto nariadenia vlády, len ak žiadateľ doplní chýbajúce údaje do 30. júna 2008.

(3) Dotáciu podľa § 23 možno v roku 2008 poskytnúť aj podľa osobitných predpisov.25)

§ 33

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 31.

§ 34

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV

Vzor 01

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Limity ocenení v súťaži

Vzor 01a -1

Limity ocenení v súťaži pestovateľov

Vzor 01a -2

Príloha č. 1b k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet celkovej hodnoty ocenení na výstave

Vzor 01b

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Kalkulácia predpokladaných oprávnených nákladov

Vzor 02

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet celkovej dotácie

Vzor 04

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

PREDPOKLADANÝ ROZSAH A HODNOTA TESTOVANIA ZVIERAT

Vzor 05

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÉHO ROZSAHU A HODNOTY SUBVENCOVANEJ SLUŽBY

Vzor 06

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH NÁKLADOV NA NÁKUP A INŠTALÁCIU TECHNOLÓGIE SPAĽOVNE

Vzor 07

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY APLIKOVANÝCH VITAMÍNOV, ESENCIÁLNYCH AMINOKYSELÍN A MIKROPRVKOV ESENCIÁLNYCH AMINOKYSELÍN A MIKROPRVKOV

Vzor 08

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY APLIKOVANÝCH PODPORNÝCH LÁTOK

Vzor 09

Príloha č. 9a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet celkovej hodnoty dotácie za zvýšenú minimálnu plochu

Vzor 09a

Príloha č. 9b k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie za ošetrovanie kŕmnych zmesí viazačmi toxínov plesní

Vzor 09b

Príloha č. 9c k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie za ohrev vody na napájanie ošípaných

Vzor 09c

Príloha č. 9d k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie za vyhrievanie ležovísk

Vzor 09d

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Výpočet dotácie na stav včestiev

Vzor 10

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O STRATE NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODINÁCH SPÔSOBENEJ PRÍRODNOU KATASTROFOU

Vzor 11

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O STRATE NA ZVIERATÁCH SPÔSOBENEJ PRÍRODNOU KATASTROFOU

Vzor 12

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

OZNÁMENIE O STRATE NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODINÁCH SPÔSOBENEJ NEPRIAZNIVOU POVETERNOSTNOU UDALOSŤOU

Vzor 13

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY POISTNÉHO

Vzor 14

Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PODNIKU

Vzor 15

Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY SUBVENCOVANEJ SLUŽBY

Vzor 16

Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ČINNOSTÍ

Vzor 17

Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SÚBOROV LESNÝCH TYPOV

Hospodársky súbor lesných typov (HSLT) Číslo HSLT
Vŕbové topoliny 126, 196
Kyslé borovicové dúbravy 107
Vápencové boriny 203, 303
Extrémne kyslé dúbravy 104
Kyslé dubové boriny 407
Sutinové hrabové dúbravy 117
Brezové jelšiny, brezové jelšiny (ochranného rázu) 122, 192
Kyslé dúbravy 105
Kosodrevina 820
Smreková kosodrevina 830
Limbová kosodrevina 840
Vápencová kosodrevina 850
Kosodrevina s listnáčmi 860
Vrcholové bučiny 618
Vrcholové bučiny s jedlou a smrekom 628
Podmáčané boriny s kosodrevinou 815
Extrémne vápencové dúbravy 101
Extrémne porasty bresta 131
Vápencové dúbravy 102, 191
Extrémne vápencové bučiny 401
Svieže vápencové bučiny 492
Luh jelše sivej 623
Horský vŕbový luh 633
Extrémne vápencové dubové bučiny 301
Smrekové jelšiny 622
Extrémne kyslé dubové bučiny 304, 395
Svieže vápencové bukové dúbravy 202
Extrémne kyslé bukové dúbravy 204
Kyslé bukové dúbravy 295
Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny 601
Extrémne vápencové smrečiny s javorom 621
Extrémne kyslé jedlbvo-bukové smrečiny 604
Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny 624
Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedlou 634
Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny 644
Extrémne vápencové bukové dúbravy 201
Svieže vápencové bukové dúbravy 292
Vrastavé borovicové dúbravy 112
Podmáčané jedľové smrečiny 584, 614
Kyslé bukové dúbravy 205
Extrémne kyslé bučiny 404
Brezové dúbravy 121
Sutinové javorovo-bukové dúbravy 217
Kamenité bukové dúbravy s javorom 296

Príloha č. 19 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OBNOVU LESA A ZALESŇOVANIE

Vzor 19

Príloha č. 20 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OŠETROVANIE KULTÚR

Vzor 20

Príloha č. 21 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OCHRANU KULTÚR

Vzor 21

Príloha č. 22 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA PREČISTKY

Vzor 22

Príloha č. 23 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA OCHRANU LESA

Vzor 23

Príloha č. 24 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY POISTNÉHO NA LESY

Vzor 24

Príloha č. 25 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA RASTLINOLEKÁRSKU STAROSTLIVOSŤ V LESOCH

Vzor 25

Príloha č. 26 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

KALKULÁCIA PREDPOKLADANÝCH OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PODNIKU LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Vzor 26

Príloha č. 27 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

ČASŤ A

OZNÁMENIE O STRATE NA LESNÝCH PORASTOCH A REPRODUKČNOM MATERIÁLI V LESNÝCH ŠKÔLKACH SPÔSOBENEJ NEPRIAZNIVOU POVETERNOSTNOU UDALOSŤOU A PRÍRODNOU KATASTROFOU

Vzor 27-časť A

ČASŤ B

OZNÁMENIE O STRATE NA LESNÝCH PORASTOCH A REPRODUKČNOM MATERIÁLI V LESNÝCH ŠKÔLKACH SPÔSOBENEJ NEPRIAZNIVOU POVETERNOSTNOU UDALOSŤOU A PRÍRODNOU KATASTROFOU

Vzor 27-časť B

Príloha č. 28 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA CHOV VYBRANÝCH DRUHOV RÝB

Vzor 28

Príloha č. 29 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET PREDPOKLADANEJ DOTÁCIE NA CHOV RÝB

Vzor 29

Príloha č. 29a k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

VÝPOČET DOTÁCIE NA ERADIKÁCIU A PREVENCIU OCHORENÍ ZVIERAT ALEBO RÝB

Vzor 29a

Príloha č. 30 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

VZOR

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Vzor 30

Príloha č. 31 k nariadeniu vlády č. 369/2007 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore a rozvoji vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006), nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. 12. 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006) a nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. 12. 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).

6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) § 56 a 221 Obchodného zákonníka.§ 18 a 20f Občianskeho zákonníka.§ 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) Čl.1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

2a) § 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).

3) Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1535/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).

4) § 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

5) § 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z.

6) § 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z.

7) § 5 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z.

8) § 17 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z.

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 37) v platnom znení.

10) § 8 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

11) § 2 ods. 6 zákona č. 194/1998 Z. z.
§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 194/1998 Z. z.

12) § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z.

12a) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.

12b) § 6 ods. 5 zákona č. 194/1998 Z. z.

13) Čl. 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.

14) § 16 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.

15) Čl. 2 ods. 8 a čl. 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006).

16) Čl. 11 ods. 2 až 8 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

17) § 46 zákona č. 39/2007 Z. z.

18) Čl. 10 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

19) Prílohy č. 4 a 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

20) § 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

21) § 2 písm. f) zákona č. 193/2005 Z. z.

22) § 2 písm. g) zákona č. 193/2005 Z. z.

23) Prílohy č. 1, 3 až 5 k zákonu č. 39/2007 Z. z.

24) Čl. 1 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).

25) Nariadenie (ES) č. 1998/2006.

26) Čl. 14 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

27) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

28) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

29) § 9a ods. 7 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 195/2007 Z. z.

30) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006).

31) § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

32) § 20 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.

33) § 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.

34) § 21 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z.

35) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z.

36) § 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z.

37) § 2 písm. a) zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov.

38) § 2 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.

39) § 2 písm. r) zákona č. 193/2005 Z. z.

40) § 13 ods.1 zákona č. 217/2004 Z. z.

41) Čl. 32 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 29. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. L 223, 15. 8. 2006).

41a) § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

42) Čl. 37 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

43) § 31 ods. 5 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

44) Čl. 30 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

45) Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 45).

46) § 2 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z.

47) Čl. 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006.

48) § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

49) § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

49a) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

50) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.

51) Nariadenie (ES) č. 1860/2004.
Nariadenie (ES) č. 1998/2006.

52) § 116 Občianskeho zákonníka.

53) Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 125/2006 Z. z.