Zákon č. 355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 154/2007
Platnosť od 31.07.2007
Účinnosť od 15.10.2020
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010