Nariadenie vlády č. 329/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov

Čiastka 146/2007
Platnosť od 19.07.2007 do30.10.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do30.10.2011
Zrušený 336/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem bodu 2 prílohy č. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Zmeny z nariadenia vlády 189/2008 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2009 okrem bodov 3 a 5 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2010.

329

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. júna 2007,

ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Centrum pre chemické látky a prípravky autorizuje výrobok, ak žiadateľ o autorizáciu1) spĺňa osobitné podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre každú účinnú látku osobitne.

§ 3

Nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 4

Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem bodu 2 prílohy č. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


v z. Dušan Čaplovič v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 329/2007 Z. z.

ZOZNAM ÚČINNÝCH LÁTOK VYHOVUJÚCICH NA ZARADENIE DO BIOCÍDNYCH VÝROBKOV

Poradové
číslo
Bežný názov účinnej
látky
(názov účinnej látky
podľa IUPAC)
Medzinárodné
identifikačné čísla
Minimálna čistota
účinnej látky
v biocídnom
výrobku uvedenom
na trh
Termín, po ktorom
musia byť biocídne
výrobky uvádzané na
trh v súlade
s § 7 a 10 zákona2)
[okrem výrobkov
obsahujúcich viac než
jednu účinnú látku,
pre ktoré sa termín
dosiahnutia súladu
stanoví podľa termínu
zaradenia poslednej
účinnej látky do
zoznamov3)]
Dátum zániku
účinnosti
zaradenia
účinnej látky do
zoznamu
účinných látok
vyhovujúcich na
zaradenie do
biocídnych
výrobkov
Typ výrobku
podľa
prílohy č. 1 zákona2)
Osobitné podmienky
1a. fluorid sulfurylu
(oxid difluorid siričitý)
 
ES č.: 220-281-5
CAS č.: 2699-79-8
> 994 g/kg 31. decembra 2010 31. decembra 2018 8 Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať na konzerváciu dreva len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) budú zabezpečené primerané opatrenia na zmiernenie možného rizika pre prevádzkovateľov a ostatné prítomné osoby,
(3) bude zabezpečené monitorovanie koncentrácie fluoridu sulfurylu v troposférickom vzduchu,
(4) držitelia rozhodnutia o autorizácii posielajú správy z monitorovania podľa odseku 3 priamo Európskej komisii každý piaty rok počínajúc
1. januárom 2009.
1b.994 g/kg30. júna 201330. júna 202118Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) počas fumigácie a vetrania ošetrených budov alebo iných uzavretých priestorov budú zabezpečené primerané opatrenia na ochranu pracovníkov vykonávajúcich fumigáciu a ostatných prítomných osôb,
(3) na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov musí byť uvedené, že pred fumigáciou uzavretého priestoru sa musia odstrániť všetky potraviny,
(4) bude zabezpečené monitorovanie fluoridu surfurylu v troposférickom vzduchu,
(5) držitelia rozhodnutia o autorizácii posielajú správy z monitorovania podľa odseku 4 priamo Európskej komisii každý piaty rok najneskôr päť rokov po autorizácii. Medza detekcie analytickej metódy je najmenej 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng fluoridu surfurylu/m3 troposférického vzduchu).
2
(Poznámka redakcie: bod 2 nadobudne účinnosť  1. marca 2009)
dichlofluanid
N-(dichlórofluorome-
tyltio)-N',N'-dimetyl-
-N-fenylsulfamid
EC č.: 214-118-7
CAS č.: 1085-98-9
> 96 hmotnostných
percent
28. februára 2011 28. februára
2019
8 Podmienky autorizácie:
(1) biocídne výrobky autorizované na priemyselné
alebo odborné použitie sa budú používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami,
(2) vzhľadom na riziká pre pôdu sa v záujme
jej ochrany zabezpečia primerané opatrenia
na zníženie rizika,
(3) na označení obalu a v kartách bezpečnostných
údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné
použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo
sa musí po ošetrení skladovať na nepriepustnom
pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom
do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia
zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
3 klotianidín(E)-1-[(2-chlórtiazol-
5-yl)metyl]-3-metyl-
2-nitroguanidínEC č.: 433-460-1
CAS č.: 210880-92-5
950 g/kg31.
januára 2012
31.
januára 2020
8Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v žiadosti preukáže možnosť zníženia rizík na prijateľnú úroveň,
(2) vzhľadom na zistené riziká, pokiaľ ide o pôdu, povrchové a podzemné vody, sa používanie výrobkov na ošetrovanie dreva určeného na používanie vonku nepovolí, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že sa unikajúci výrobok musí zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu.
4 difetialón(3-[3-(4’-bróm[1,1’-
bifenyl]-4-yl)-1-
fenyl-3-
hydroxypropyl]-4-
hydroxybenzopyrán-2-ón/brómadiolón)EC č.: Neuplatňuje sa.
CAS č.: 104653-34-1
976 g/kg31.
októbra 2011
31.
októbra 2014
14Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 0,0025 hmotnostných percent. Autorizujú sa len návnady pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a  sekundárna expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky primerané opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré sú dostupné. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie maximálnej veľkosti balenia a stanovenie povinností používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
5 etofenprox3-fenoxylbenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-
metylpropyléterEC č.: 407-980-2
CAS č.: 80844-07-1
970 g/kg31.
januára 2012
31.
januára 2020
8Podmienky autorizácie:
(1) autorizácia výrobku bude udelená, len ak sa v žiadosti preukáže možnosť zníženia rizík na prijateľnú úroveň,
(2) vzhľadom na zistené riziká, pokiaľ ide o pracovníkov, sa výrobky nemôžu používať celoročne, ak sa neposkytnú údaje o dermálnej absorpcii, ktorými sa preukáže, že chronická expozícia výrobku neznamená neprijateľné riziko. Okrem toho sa výrobky určené na priemyselné použitie musia používať s primeranými prostriedkami osobnej ochrany.
6.tebukonazol

1-(4-chlórfenyl)-4,4’-
duímetyl-3-(1,2,4-
triazol-1-ylmetyl)
pentán-3-ol

EC č.: 403-640-2
CAS č.: 107534-96-3
950 g/kg31. marca 201231. marca 20208Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(2) výrobky nemôžu byť autorizované na účely miestneho ošetrovania vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude v trvalom kontakte s vodou, ak z predložených údajov nevyplýva, že výrobok spĺňa požiadavky podľa § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh, pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
7.oxid uhličitý

oxid uhličitý

EC č.: 204-696-9
CAS č.: 124-38-9
990 ml/l31. októbra 201131. októbra 201914Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
(1) pri autorizácii výrobku centrum vyhodnotí riziká a následne zabezpečí prijatie primeraných opatrení alebo stanoví špecifické podmienky na zmiernenie zistených rizík,
(2) autorizáciu možno udeliť iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
8. propikonazol


1-[[2-(2,4-dichlórfe-
nyl)-4-
propyl-1,3-dioxo-
lán-2-
yl]metyl]-1H-1,2,4-
triazol


EC č.: 262-104-4
CAS č.: 60207-90-1
930 g/kg31. marca 201231. marca 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia byť používané s primeraným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
9.difenakum

3-[3-(bifenyl-4-yl)-
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón

EC č.: 259-978-4
CAS č.: 56073-07-5
960 g/kg31. marca 201231. marca 201514Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 75 mg/kg. Autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a sekundárna expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
 10.K-HDO

cyklohexylhydroxy
diazén1-oxid, draselná soľ

EC č.: nie je k dispozícii
CAS č.: 66603-10-9

(táto položka sa vzťahuje aj na hydratované formy K-HDO)
977 g/kg30. júna 201230. júna 20208Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na možné riziká pre životné prostredie a zamestnancov sa výrobky nesmú používať v iných ako priemyselných, plne automatizovaných a uzavretých systémoch, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že existuje možnosť znížiť riziko na prijateľnú úroveň podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. z a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z.,
(2) výrobky sa musia používať s primeraným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že existuje možnosť znížiť riziko pre užívateľov na prijateľnú úroveň s využitím iných prostriedkov,
(3) výrobky sa nesmú používať na ošetrovanie dreva, s ktorým môžu dojčatá prísť do priameho kontaktu.
 11.IPBC

3-jódprop-2-inyl-bu-
tylkarbamát

EC č.: 259-627-5
CAS č.: 55406-53-6
980 g/kg=middle>30. júna 201230. júna 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
 12.chlórofacinón
 
2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión
 
EC č.: 223-003-0
CAS č.: 3691-35-8
978 g/kg30. júna 201330. júna 201614Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha účinná látka chlórofacinón porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. predtým, ako sa obnoví jej za­radenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg s výnimkou sledovacieho prášku a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky určené na použitie ako sledovací prášok sa uvádzajú na trh len na použitie osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie,
(3) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
 13.tiabendazol

2-tiazol-4-yl-
1Hbenzoimidazol

EC č.: 205-725-8
CAS č.: 148-79-8
985 g/kg30. júna 201230. júna 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie v súvislosti s dvojnásobným odsávaním a namáčaním sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmierňovanie rizika.
 14.tiametoxám

tiametoxám

EC č.: 428-650-4
CAS č.: 153719-23-4
980 g/kg30. júna 2012=middle>30. júna 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
15.alfachloralóza
(R)-1,2-O-(2,2,2-trichlóretyli­dén)--D-glukofuranóza
EC č.: 240-016-7
CAS č.: 15879-93-3
 
825 g/kg30. júna 201330. júna 202114Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Výrobok sa nemôže autorizovať na vonkajšie používanie, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.
     Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 40 g/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a farbivo,
(3) autorizujú sa len výrobky na použitie v bezpečných obaloch na návnady chránené proti poškodeniu.
16.brodifakum

4-hydroxy-3-[3-(4’-bróm- bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetra-hydro-1-naftyl)-2H-1-benzo-pyrán-2-ón

EC č.: 259-980-5
CAS č.: 56073-10-0
950 g/kg31. januára 201431. januára 201714Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo,

(3) výrobky sa nemôžu používať ako sledovací prášok,

(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
17.bromadiolón
3-[3-(4’-bróm[1,1’-bifenyl]-4- yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón
EC č.: 249-205-9
CAS č.: 28772-56-7
969 g/kg30. júna 201330. júna 201614Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky bromadiolón ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 50 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) výrobky sa nemôžu používať ako sledovací prášok.
(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
18.tiakloprid
(Z)-3-(6-chlór-3-pyridylmetyl)-1,3-tiazolidín-2-ylidénkyan­amid
EC č.: nie je k dispozícii
CAS č.: nie je k dispozícii
 
975 g/kgnie je
k dispozícii
31. decembra 20198Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými ­pro­striedkami, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni ­používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
      (2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitie alebo likvidáciu,
(3) výrobky nemôžu byť autorizované na účely ošetrovania drevených stavieb na miestach v blízkosti vodného zdroja, kde nie je možné zabrániť priamym únikom do vodného prostredia, alebo na účely ošetrovania dreva, ktoré je v kontakte s povrchovou vodou, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa podmienky podľa 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenia rizika.
19.indoxakarb
(enantiometrická reakčná zmes S : R 75 : 25)
Reakčná zmes metylyester (S)-7-chlóro-3-[metoxykarbo­nyl-(4-trifluórometoxy-fenyl)-karbamoyl]-2,5-dihydro-indeno [1,2-e][1,3,4]oxadiazín-4a(3H) -karboxylovej kyseliny (Táto položka zahŕňa reakčnú zmes enatiomérov S a R v pomere 75 : 25.)
EC č.: nie je k dispozícii
CAS č.:
S-enantiomér: 173584-44-6 a 
R-enantiomér: 185608-75-7
 
796 g/kgnedostupné31. decembra 201918Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) Náležité minimalizovanie rizika potenciálnej expozície človeka, necieľových druhov a vodného prostredia. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov schválených výrobkov musí byť uvedené, že
a) výrobky nemôžu byť uvedené na miesta prístupné deťom a spoločenským zvieratám,
b) výrobky sa musia umiestňovať mimo zvodov odpadovej vody,
c) nepoužité výrobky sa musia podľa návodu výrobcu ­zne­škodniť a nemôžu sa vypúšťať do kanalizácie.
(2) Na neprofesionálne použitie sa autorizujú len výrobky upravené na priame použitie.
20a.fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín

fosfid hlinitý

EC č.: 244-088-0
CAS č.: 20859-73-8

 
830 g/kg31. augusta 201331. augusta 202114Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.

Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.

Výrobok nebude autorizovaný na používanie v uzavretých priestoroch, ak sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.

Podmienky autorizácie:

(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,

(2) vzhľadom na riziká, ktorými je exponovaný používateľ, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície používateľa na prijateľnú úroveň,

(3) vzhľadom na riziká, ktorými sú pozemné necieľové organizmy, musia byť uplatňované primerané opatrenia na zníženie rizika. Opatrenia zahŕňajú aj neošetrovanie oblastí, v ktorých sa nachádzajú iné hrabavé cicavce.
20b.830 g/kg

 
31. januára 201431. januára 202218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.

Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.

Pri autorizácii výrobkov centrum zabezpečí, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a prijme vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.

Podmienky autorizácie:

(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,

(2) vzhľadom na riziká, ktorými sú exponovaní prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika, tieto opatrenia okrem iného musia zahŕňať používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň. V prípade používania v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu,

(3) v prípade výrobkov obsahujúcich fosfid hlinitý, ktoré môžu spôsobiť výskyt jeho rezíduí v potravinách alebo krmivách, je nevyhnutné, aby sa na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s osobitným predpisom.(*)

(*) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
21.fenpropimorf
cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetyl­morfolín
EC č.: 266-719-9
CAS č.: 67564-91-4
930 g/kg30. júna 201330. júna 20218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
      (2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitia alebo likvidáciu.
 
22.kyselina trihydrogenboritá
kyselina trihydrogenboritá
EC č.: 233-139-2
CAS č.: 10043-35-3
990 g/kg31. augusta 201331. augusta 20218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
23.oxid boritý
oxid boritý
EC č.: 215-125-8
CAS č.: 1303-86-2
975 g/kg31. augusta 201331. augusta 20218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
      Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.

24.tetraboritan sodný
tetraboritan sodný
EC č.: 215-540-4
CAS č. (bezvodý): 1330-43-4
CAS č. (pentahydrát): 12267-73-1
CAS č. (dekahydrát): 1303-96-4
990 g/kg31. augusta 201331. augusta 20218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
      (2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.

25.tetrahydrát oktaboritanu disodného
tetrahydrát oktaboritanu disodného
EC č.: 234-541-0
CAS č.: 12280-03-4
975 g/kg31. augusta 201331. augusta 20218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zníženie možného rizika. Na označení obalov alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie bude uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať pod ochranným krytom pred zrážkami alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamemu úniku do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidáciu.
26.fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín

fosfid horečnatý

EC č.: 235-023-7
CAS č.: 12057-74-8
880 g/kg31. januára 201431. januára 202218Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí predovšetkým používanie v otvorených priestoroch.

Pri autorizácii výrobkov centrum zabezpečí, aby sa vykonali primerané skúšky na rezíduá s cieľom umožniť posúdenie rizika pre spotrebiteľa a prijme vhodné opatrenia alebo zaviedli osobitné podmienky s cieľom zmierniť zistené riziká.

Podmienky autorizácie:

(1) výrobok sa musí predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,

(2) vzhľadom na riziká, ktorými sú exponovaní prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie expozície prevádzkovateľov na prijateľnú úroveň.

V prípade používania v uzavretých priestoroch patrí medzi uvedené opatrenia aj ochrana prevádzkovateľov a pracovníkov počas fumigácie, ochrana pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) a ochrana ostatných prítomných osôb pred únikom plynu,

(3) v prípade výrobkov obsahujúcich fosfid horečnatý, ktoré môžu spôsobiť výskyt rezíduí v potrave alebo krmive, je nevyhnutné, aby sa na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov uvádzal návod na použitie, ako je dodržiavanie čakacích lehôt, na zabezpečenie súladu s osobitným predpisom.(*)

(*) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
27.dusík
dusík
EC č.: 231-783-9
CAS č.: 7727-37-9
 
999 g/kg31. augusta 201331. augusta 202118Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.
Centrum autorizáciu udelí iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
Podmienky autorizácie:
(1) výrobok sa bude predávať len osobám na to určeným, ktoré sú školené na jeho používanie, a len ony ho môžu používať,
(2) ak je to potrebné, v záujme minimalizácie rizika sa musí dodržať bezpečnosť pri práci a bezpečné pracovné postupy vrátane vybavenia jednotlivca ochrannými ­pro­striedkami. 
28.kumatetralyl
kumatetralyl
EC č.: 227-424-0
CAS č.: 5836-29-3
980 g/kg30. júna 201330. júna 201614Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha účinná látka kumatetralyl porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. predtým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.
Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 375 mg/kg s výnimkou sledovacieho prášku a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
29.tolylfluanid

N-[(dimetylamino)sulfonyl]
(fluór)(dichlór)-N- (4-tolyl)metán-sulfénamid

EC č.: 211-986-9
CAS č.: 731-27-1

 
960 g/kg30. septembra 201330. septembra 2021

 
8Centrum neautorizuje výrobky na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo dreva exponovaného vplyvom počasia.

Podmienky autorizácie:

(1) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,

(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na označení obalu a v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné alebo profesionálne použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom pevnom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky výrobku sa musia zachytávať na opätovné použitia alebo likvidáciu.
30.akrylaldehyd

akrylaldehyd

ES č.: 203-453-4
CAS č.: 107-02-8

 
913 g/kgNeuplatňuje sa31. augusta 202012Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.

Podmienky autorizácie:

(1) odpadové vody, ktoré obsahujú akrylaldehyd, sa pred vypúšťaním musia monitorovať, ak sa nepreukáže, že riziká pre životné prostredie možno znížiť iným spôsobom. V prípade, že je to pre morské prostredie potrebné, odpadové vody sa skladujú vo vhodných nádržiach alebo v cisternách alebo sa pred vypustením náležite vyčistia,

(2) vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia používať s primeranými osobnými ochrannými prostriedkami a musia sa zaviesť bezpečné prevádzkové postupy, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov.
31.flokumafén

cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-
tetrahydro-3-(4-(4-trifluóro-metylbenzyloxy)
fenyl)-1-naftyl)kumarín:trans-4-
hydroxy-3-(1,2,3,4-
tetrahydro-3-(4-(4-trifluóro-metylbenzyloxy)
fenyl)-1-naftyl)kumarín

ES č.: 421-960-0
CAS č.: 90035-08-8
955 g/kg30. septembra 2013

 
30. septembra 2016

 
14Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti účinnej látky ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a toxickou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika podľa § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z. pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 50 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,

(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,

(4) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.

 
32.warfarín

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarín

EC č.: 201-377-6
CAS č.: 81-81-2
990 g/kg31. januára 201431. januára 201714Skôr, ako sa predĺži zaradenie účinnej látky do tejto prílohy, podrobí sa táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z.
Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 790 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,

(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
33.Nátrium-warfarín

nátrium 2-oxo-3-(3-oxo-1-fenyl-
butyl)chromén-4-olát

EC č.: 204-929-4
CAS č.: 129-06-6
910 g/kg31. januára 201431. januára 201714Skôr, ako sa predĺži zaradenie účinnej látky do tejto prílohy, podrobí sa táto účinná látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s § 12 a 13 zákona č. 217/2003 Z. z.
Podmienky autorizácie:

(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 790 mg/kg a autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,

(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,

(3) primárna a druhotná expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
34.dazomet
tetrahydro-3,5 dimetyl- 1,3,5-
tiadiazín-2-tión
 
 
EC č.: 208-576-7
CAS č.: 533-74-4
960 g/kg31. júla 201431. júla 20228Centrum pri hodnotení žiadostí o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie možnosti použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí akékoľvek iné použitie ako odborné použitie vo vonkajších priestoroch na opravné ošetrenie drevených stĺpov aplikáciou granúl.
Podmienky autorizácie:
výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa budú používať s pomocou primeraných osobných ochranných prostriedkov, ak žiadateľ vo svojej žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov.
 
35.N,N-dietyl-3-
metylbenzamid
N,N-dietyl-3-
metylbenzamid
 
EC č.: 205-149-7
CAS č.: 134-62-3
970 g/kg31. júla 201431. júla 202219Podmienky autorizácie:
(1) prvotná expozícia ľudí musí byť pri hodnotení a uplatňovaní primeraných opatrení na zmiernenie rizika minimálna; v prípade potreby aj s pokynmi týkajúcimi sa rozsahu a frekvencie aplikácie výrobku na ľudskú pokožku,
(2) na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov určených na aplikáciu na ľudskú pokožku, vlasy alebo oblečenie musí byť uvedené, že výrobky nie sú určené na používanie pre deti mladšie ako tri roky a u detí od troch do dvanásť rokov musí byť uvedené, že sa ich používanie obmedzí,
(3) výrobky musia obsahovať prostriedok zabraňujúci ich požitiu.
36.Metoflutrín
RTZ izomér:
2,3,5,6-tetrafluóro-4-(metoxymetyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyklopropán­-karboxylát
EC č.: neuvedené
CAS č.: 240494-71-7
Súčet všetkých izomérov:
2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymetyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetyl-3-prop-1-enylcyklopropánkarboxylát
EC č.: neuvedené
CAS č.: 240494-70-6
Účinná látka musí spĺňať obe nasledujúce hodnoty minimálnej čistoty:
RTZ izomér:
754 g/kg
Súčet všetkých izomérov:
930 g/kg
Neuplatňuje sa30. apríla 202118Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie možnosti použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 329/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Komisie 2006/140/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES tým, že sa do prílohy I k tejto smernici zaradí fluorid sulfurylu ako aktívna látka (Ú. v. EÚ L 414, 30. 12. 2006).

2. Smernica Komisie 2007/20/ES z 3. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dichlofluanid ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2007).

3. Smernica Komisie 2008/15/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť klotianidín ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).

4. Smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difetialón ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 312, 30. 11. 2007).

5. Smernica Komisie 2008/16/ES z 15. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť etofenprox ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008).

6. Smernica Komisie 2008/75/ES z 24. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008).

7. Smernica Komisie 2008/77/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiametoxám ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).

8. Smernica Komisie 2008/78/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť propikonazol ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).

9. Smernica Komisie 2008/79/ES z 28. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť IPBC ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2008).

10. Smernica Komisie 2008/80/ES z 28. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselnú soľ (K-HDO) ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2008).

11. Smernica Komisie 2008/81/ES z 29. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008).

12. Smernica Komisie 2008/85/ES z 5. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiabendazol ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2008).

13. Smernica Komisie 2008/86/ES z 5. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tebukonazol ako aktívnu látku do prílohy I uvedenej k smernici (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2008).

14. Smernica Komisie 2009/84/ES z 28. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid-difluorid siričitý ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).

15. Smernica Komisie 2009/85/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kumatetralyl ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009).

16. Smernica Komisie 2009/86/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenpropimorf ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009).

17. Smernica Komisie 2009/87/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť indoxakarb ako aktívnu látku do prílohy I k tejto smernici (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2009).

18. Smernica Komisie 2009/88/ES z 30. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiakloprid ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2009).

19. Smernica Komisie 2009/89/ES z 30. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dusík ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2009).

20. Smernica Komisie 2009/91/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetraboritan sodný ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).

21. Smernica Komisie 2009/92/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bromadiolón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).

22. Smernica Komisie 2009/93/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť alfachloralózu ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).

23. Smernica Komisie 2009/94/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu trihydrogenboritú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).

24. Smernica Komisie 2009/95/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid hlinitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).

25. Smernica Komisie 2009/96/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetrahydrát oktaboritanu disodného ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 201, 1. 8. 2009).

26. Smernica Komisie 2009/98/ES zo 4. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid boritý ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 203, 5. 8. 2009).

27. Smernica Komisie 2009/99/ES zo 4. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť chlórofacinón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 203, 5. 8. 2009).

28. Smernica Komisie 2009/150/ES z 27. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flokumafén ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009).

29. Smernica Komisie 2009/151/ES z 27. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tolylfluanid ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009).

30. Smernica Komisie 2010/5/EÚ z 8. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť akrylaldehyd ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 36, 9. 2. 2010).

31. Smernica Komisie 2010/7/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid horečnatý uvoľňujúci fosfín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

32. Smernica Komisie 2010/8/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť nátrium-warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

33. Smernica Komisie 2010/9/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom rozšíriť zaradenie aktívnej látky fosfidu hlinitého uvoľňujúceho fosfín do prílohy I k uvedenej smernici ako výrobok typu 18, ako sa uvádza v prílohe V k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

34. Smernica Komisie 2010/10/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť brodifakum ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

35. Smernica Komisie 2010/11/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť warfarín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).

36. Smernica Komisie 2010/50/EÚ z 10. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dazomet ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 210, 11. 8. 2010).

37. Smernica Komisie 2010/51/EÚ z 11. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť N,N-dietyl-3-metylbenzamid ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 211, 12. 8. 2010).

38. Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 217/2003 Z. z.

3) Zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov alebo zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom.