Nariadenie vlády č. 24/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z.

Čiastka 12/2009
Platnosť od 05.02.2009 do30.10.2011
Účinnosť od 01.11.2009 do30.10.2011
Zrušený 336/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem bodov 6, 8 a 9 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, a bodov 10, 11, 13 a 14 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010.

OBSAH

24

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. januára 2009,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h)a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 6 až 11, 13 a 14, ktoré znejú:

„6.tebukonazol

1-(4-chlórfenyl)-4,4’-
duímetyl-3-(1,2,4-
triazol-1-ylmetyl)
pentán-3-ol

EC č.: 403-640-2
CAS č.: 107534-96-3
950 g/kg31. marca 201231. marca 20208Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(2) výrobky nemôžu byť autorizované na účely miestneho ošetrovania vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude v trvalom kontakte s vodou, ak z predložených údajov nevyplýva, že výrobok spĺňa požiadavky podľa § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh, pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
7.oxid uhličitý

oxid uhličitý

EC č.: 204-696-9
CAS č.: 124-38-9
990 ml/l31. októbra 201131. októbra 201914Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Podmienky autorizácie:
(1) pri autorizácii výrobku centrum vyhodnotí riziká a následne zabezpečí prijatie primeraných opatrení alebo stanoví špecifické podmienky na zmiernenie zistených rizík,
(2) autorizáciu možno udeliť iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.
8. propikonazol


1-[[2-(2,4-dichlórfe-
nyl)-4-
propyl-1,3-dioxo-
lán-2-
yl]metyl]-1H-1,2,4-
triazol


EC č.: 262-104-4
CAS č.: 60207-90-1
930 g/kg31. marca 201231. marca 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie musia byť používané s primeraným osobným ochranným vybavením, ak sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.
9.difenakum

3-[3-(bifenyl-4-yl)-
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón

EC č.: 259-978-4
CAS č.: 56073-07-5
960 g/kg31. marca 201231. marca 201514Podmienky autorizácie:
(1) nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nesmie prekročiť hodnotu 75 mg/kg. Autorizujú sa len výrobky pripravené na použitie,
(2) výrobky musia obsahovať averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo,
(3) výrobky sa nesmú používať ako sledovací prášok,
(4) primárna a sekundárna expozícia človeka, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvážia a prijmú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne použitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.
 10.K-HDO

cyklohexylhydroxy
diazén1-oxid, draselná soľ

EC č.: nie je k dispozícii
CAS č.: 66603-10-9

(táto položka sa vzťahuje aj na hydratované formy K-HDO)
977 g/kg30. júna 201230. júna 20208Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie scenáre použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.
Podmienky autorizácie:
(1) vzhľadom na možné riziká pre životné prostredie a zamestnancov sa výrobky nesmú používať v iných ako priemyselných, plne automatizovaných a uzavretých systémoch, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že existuje možnosť znížiť riziko na prijateľnú úroveň podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z.,
(2) výrobky sa musia používať s primeraným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že existuje možnosť znížiť riziko pre užívateľov na prijateľnú úroveň s využitím iných prostriedkov,
(3) výrobky sa nesmú používať na ošetrovanie dreva, s ktorým môžu dojčatá prísť do priameho kontaktu.
 11.IPBC

3-jódprop-2-inyl-bu-
tylkarbamát

EC č.: 259-627-5
CAS č.: 55406-53-6
980 g/kg30. júna 201230. júna 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.
 12.      
 13.tiabendazol

2-tiazol-4-yl-
1Hbenzoimidazol

EC č.: 205-725-8
CAS č.: 148-79-8
985 g/kg30. júna 201230. júna 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie v súvislosti s dvojnásobným odsávaním a namáčaním sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmierňovanie rizika.
 14.tiametoxám

tiametoxám

EC č.: 428-650-4
CAS č.: 153719-23-4
980 g/kg30. júna 201230. júna 20208Podmienky autorizácie:
(1) výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa musia používať s primeraným osobným ochranným vybavením, pokiaľ sa v žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov,
(2) vzhľadom na riziká, ktorým je exponované pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík. Najmä na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov autorizovaných na priemyselné použitie musí byť uvedené, že čerstvo ošetrené drevo sa musí po spracovaní skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že akékoľvek úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie,
(3) výrobky nesmú byť autorizované na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo na ošetrovanie dreva, ktoré bude exponované vplyvom počasia okrem prípadov, ak sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky ustanovené v § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z., pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika.“.

2. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 6 až 13, ktoré znejú:

6. Smernica Komisie 2008/75/ES z 24. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008).

7. Smernica Komisie 2008/77/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiametoxám ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).

8. Smernica Komisie 2008/78/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť propikonazol ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).

9. Smernica Komisie 2008/79/ES z 28. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť IPBC ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2008).

10. Smernica Komisie 2008/80/ES z 28. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselnú soľ (K-HDO) ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 200, 29. 7. 2008).

11. Smernica Komisie 2008/81/ES z 29. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 201, 30. 7. 2008).

12. Smernica Komisie 2008/85/ES z 5. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tiabendazol ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2008).

13. Smernica Komisie 2008/86/ES z 5. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tebukonazol ako aktívnu látku do prílohy I uvedenej k smernici (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem bodov 6, 8 a 9 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, a bodov 10, 11, 13 a 14 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010.


Robert Fico v. r.